Thông tri 23/TT-UB năm 1978 về việc khẩn trương thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các đơn vị được thành phố cử đi làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 23/TT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 1978

 

THÔNG TRI

VỀ VIỆC KHẨN TRƯƠNG THỰC HIỆN TỐT CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC THÀNH PHỐ CỬ ĐI LÀM NHIỆM VỤ BẢO VỆ BIÊN GIỚI

Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ trước đây, Đảng và Nhà nước đã có nhiều nghị định, thông tư ban hành nhiều chính sách, chế độ đối với các đơn vị và nhân dân đi làm nhiệm vụ chiến đấu như:

Nghị định số 111/B-CP ngày 20-7-1967 của Hội đồng Chính phủ “Về việc bổ sung một số chế độ đãi ngộ đối với quân nhân, cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân bị thương, bị hy sinh hoặc mất sức lao động trong khi làm nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước”.

Nghị định số 77-CP ngày 26-4-1966 của Hội đồng Chính phủ “Về việc ban hành điều lệ tạm thời về huy động và sử dụng dân công thời chiến”.

Nghị định số 11-CP ngày 13-1-1968 của Hội đồng Chính phủ “Về việc khen thưởng gia đình quân nhân chống Mỹ cứu nước”, v.v… và nhiều thông tư Liên bộ: Nội vụ - Lao động – Tài chánh – Y tế, hướng dẫn thi hành cụ thể các nghị định trên.

Hiện nay, một bộ phận Tổ quốc chúng ta có chiến tranh và cả nước đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội chủ nghĩa, chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu; riêng thành phố Hồ Chí Minh có nhiều đơn vị đang làm công tác bảo vệ biên giới. Nói chung, đại bộ phận các ngành, các cấp đã chấp hành tốt các chính sách trên. Tuy nhiên, chúng ta cũng còn nhiều thiếu sót ở một số địa phương, đơn vị.

Trong khi chờ Chính phủ ban hành chính sách, chế độ chung phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới, theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức Chính phủ, để chấp hành tốt chính sách của Đàng và Chính phủ đã ban hành, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đồng chí thủ trưởng các ngành, các cấp khẩn trương thực hiện các điều sau đây:

1. Các ngành, các cấp cần tiến hành xem xét lại việc chấp hành các chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước nói trên, để có kế hoạch và biện pháp bổ sung thực hiện, đồng thời đề xuất những ý kiến mới về chính sách, nếu có, để Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét kiến nghị với Nhà nước ban hành.

2. Các ngành tổng hợp: Ban Tổ chức chánh quyền, Sở Lao động, Sở Tài chánh, Bộ Tư lệnh thành,… có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo cho Ủy ban Nhân dân thành phố về toàn bộ vấn đề này.

Chỉ thị này phải được các cấp, các ngành, các cơ sở quán triệt và nghiêm chỉnh chấp hành.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC.
Văn Đại

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Thông tri
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 23/TT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/08/1978
Ngày hiệu lực 30/08/1978
Số công báo Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Thông tri 23/TT-UB năm 1978 về việc khẩn trương thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các đơn vị được thành phố cử đi làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang