Quyết định 950/QĐ-BTC năm 2018 sửa đổi Quyết định 538/QĐ-BTC quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 950/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 538/QĐ-BTC NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC VỤ VÀ VĂN PHÒNG THUỘC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 538/QĐ-BTC ngày 22 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau:

1. Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 1 như sau:

“b) Chương trình, kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán".

2. Sửa đổi Khoản 8 Điều 1 như sau:

“8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Ủy ban tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban Chng khoán Nhà nước về các vấn đề pháp lý khi tham gia ttụng đối với các vấn đề liên quan đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; giúp Chủ tịch Ủy ban Chng khoán Nhà nước thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”.

3. Sửa đổi Khoản 5 Điều 11 như sau:

“5. Rà soát nội dung, thể thức các văn bản do các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước soạn thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 11 như sau:

6. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và thư viện tại cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật; làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán

5. Sửa đổi Khoản 8 Điều 11 như sau:

“8. Làm đầu mối tổ chức thực hiện công tác: cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; triển khai áp dụng hệ thng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan thuộc Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 2;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 950/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/06/2018
Ngày hiệu lực 19/06/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Quyết định 950/QĐ-BTC năm 2018 sửa đổi Quyết định 538/QĐ-BTC quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang