Quyết định 854/QĐ-BTTTT năm 2018 điều chỉnh Mã bưu chính quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 854/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MÃ BƯU CHÍNH QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Bưu chính ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị quyết 492/NQ-UBTVQH4 ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Căn cứ Nghị quyết 493/NQ-UBTVQH4 ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Phước Cát thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Mã bưu chính quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Mã bưu chính quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 2475/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Mã bưu chính quốc gia (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT;
- Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính;
- Lưu VT, BC, CTT (430).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH MÃ BƯU CHÍNH QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BTTTT  ngày     tháng      năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Số thứ tự

Tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương cũ

Tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương mới

Mã bưu chính

Tỉnh

Quận

2

 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

78

 

7

 H.Tân Thành

TX. Phú Mỹ

787

 

 

 

 

 

 

Số thứ tự

Đối tượng gán mã cũ

Đối tượng gán mã mới

Mã bưu chính

Tỉnh

Quận

ĐTGM

2

 

 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 

 

7

 

THỊ XÃ PHÚ MỸ

THỊ XÃ PHÚ MỸ

 

 

 

1

BC. Trung tâm huyện Tân Thành

BC. Trung tâm thị xã Phú Mỹ

78700

 

 

2

Huyện ủy

Thị ủy

78701

 

 

6

TT. Phú Mỹ

P. Phú Mỹ

78706

 

 

7

X. Mỹ Xuân

P. Mỹ Xuân

78707

 

 

8

X. Hắc Dịch

P. Hắc Dịch

78708

 

 

11

X. Tân Phước

P. Tân Phước

78711

 

 

15

X. Phước Hòa

P. Phước Hòa

78715

 

 

 

 

 

 

Số thứ tự

Đối tượng gán mã cũ

Đối tượng gán mã mới

Mã bưu chính

Tỉnh

Quận

ĐTGM

36

 

 

TỈNH LÂM ĐỒNG

TỈNH LÂM ĐỒNG

 

 

7

 

HUYỆN CÁT TIÊN

HUYỆN CÁT TIÊN

 

 

 

16

X. Phước Cát 1

TT. Phước Cát

66516

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 854/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/06/2018
Ngày hiệu lực 04/06/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Quyết định 854/QĐ-BTTTT năm 2018 điều chỉnh Mã bưu chính quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang