Quyết định 836/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Tre Việt tại Cảng hàng không Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 836/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN VẬN TẢI HÀNG KHÔNG TRE VIỆT TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG PHÙ CÁT, HUYỆN PHÙ CÁT, TỈNH BÌNH ĐỊNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các Báo cáo số 3179/BC-BKHĐT ngày 16 tháng 5 năm 2018 và công văn số 4022/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 13 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Tre Việt tại Cảng hàng không Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (Dự án), với các nội dung chính sau:

1. Nhà đầu tư thực hiện Dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn hàng không Tre Việt.

2. Tên Dự án: Vận tải hàng không Tre Việt.

3. Mục tiêu Dự án: Trở thành một trong những hãng hàng không hàng đầu của Việt Nam, là lựa chọn số 1 đối với khách hàng cũng như các chủ đầu tư nhờ uy tín và khả năng cung cấp phương tiện và dịch vụ vận chuyển hàng không; xây dựng công ty thành một tổ chức chuyên nghiệp, tạo dựng công việc ổn định, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thu nhập cao cho cán bộ công nhân viên công ty.

4. Quy mô Dự án: Đầu tư đến năm 2023 là 10 tàu bay loại A320/A321 hoặc B737.

5. Tổng vốn đầu tư của Dự án: 700 tỷ đồng.

6. Tiến độ góp vốn và huy động vốn: vốn chủ sở hữu chiếm 100% vốn đầu tư.

7. Thời gian hoạt động dự án: 50 năm kể từ ngày Quyết định chủ trương đầu tư Dự án có hiệu lực thi hành.

8. Địa điểm thực hiện Dự án: Cảng hàng không Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (Sân bay căn cứ là Cảng hàng không Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

9. Tiến độ thực hiện Dự án đầu tư: 2019 - 2023.

10. Ưu đãi đầu tư: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Giao thông vận tải thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

- Chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án, các nội dung giải trình, tiếp thu và các nội dung đã thẩm định theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Dự án của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hàng không Tre Việt theo đúng quy định của pháp luật.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hàng không Tre Việt

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác các thông tin, số liệu, nội dung hồ sơ Dự án đề xuất và hiệu quả đầu tư Dự án.

- Tổ chức, triển khai thực hiện và quản lý Dự án theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ được kinh doanh vận chuyển hàng không khi đáp ứng điều kiện theo quy định tại Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và pháp luật liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Kiểm toán nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hàng không Tre Việt và các Cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, GTVT, TN&MT, TC, TP, QP, XD, CA, VH, TT&DL;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
- Công ty TNHH Hàng không Tre Việt;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, V.l, NC, PL, KTTH, ĐMDN, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b).LM

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ
TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 836/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/07/2018
Ngày hiệu lực 09/07/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Quyết định 836/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Tre Việt tại Cảng hàng không Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang