Quyết định 65/2017/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất máy từ 20CV đến dưới 90CV do thành phố Hồ Chí Minh ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2017/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA BẢO HIỂM CHO TÀU CÁ VEN BỜ CÓ CÔNG SUẤT MÁY TỪ 20CV ĐẾN DƯỚI 90CV

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, kỳ họp thứ sáu về ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất máy từ 20CV đến dưới 90CV.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất máy từ 20CV đến dưới 90CV, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Mức hỗ trợ mua bảo hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất từ 20CV đến dưới 90CV:

- Hỗ trợ hàng năm kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị và ngư lưới cụ trên tàu với mức:

+ Mức hỗ trợ tối đa: 3.000.000 đồng/năm.

+ Mức hỗ trợ theo tỷ lệ % phí bảo hiểm: 70%.

Trường hợp mức hỗ trợ theo tỷ lệ % thấp hơn mức hỗ trợ tối đa thì lấy theo mức hỗ trợ theo tỷ lệ %.

- Hỗ trợ hàng năm 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyên viên cho mỗi thuyên viên làm việc trên tàu nhưng không quá 300.000 đồng/người/năm.

2. Đối tượng được hỗ trợ:

- Chủ tàu cá có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có phương tiện đăng ký hành nghề khai thác thủy hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá là thành viên tổ đội, hợp tác xã khai thác hải sản.

- Chủ tàu cá phải thực hiện đúng quy định của Nhà nước về khai thác thủy sản, không khai thác thủy sản bằng các loại nghề mang tính hủy diệt; chấp hành đúng các quy định về an toàn tàu cá và có đầy đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật (giấy xác nhận hoặc chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, sổ danh bạ thuyền viên); không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản từ 3 năm trở lên tính đến thời điểm được hỗ trợ mua bảo hiểm.

3. Kinh phí thực hiện: Ngân sách thành phố giao dự toán hàng năm cho Ủy ban nhân dân quận - huyện.

4. Thời gian thực hiện: áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận - huyện xác định tàu cá, thuyền viên được ngân sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm.

2. Sở Tài chính:

Trên cơ sở số lượng tàu cá, thuyền viên được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân quận - huyện xác định hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí ngân sách cho Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện chính sách này.

3. Ủy ban nhân dân quận - huyện:

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định tàu cá, thuyền viên được ngân sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm.

- Vận động các chủ tàu cá tham gia tổ đội, hợp tác xã khai thác hải sản theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ.

- Thực hiện quản lý ngân sách trong việc chi hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho tàu cá, thuyền viên theo đúng pháp luật ngân sách.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- UBMTTQ Việt Nam TP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH;
- Văn phòng HĐND.TP;
- VPUB: Các PVP;
- Trung tâm công báo;
- Phòng KT, TH;
- Lưu:VT, (KT/Cg) An.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Vĩnh Tuyến

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 65/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/12/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Số công báo Số 10
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Quyết định 65/2017/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất máy từ 20CV đến dưới 90CV do thành phố Hồ Chí Minh ban hành


Văn bản được hướng dẫn

  • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

  • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

  • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

  • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

  • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

  • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

  • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

  • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

  • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

  • Hiện chưa có!
Lên đầu trang