Quyết định 336/QĐ-VKSTC năm 2011 sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao (V1A) do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 336/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA ÁN HÌNH SỰ VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI THUỘC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO (V1A)

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 905/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-V9 ngày 19/7/2005 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội (V1A);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao (V1A) ban hành kèm theo Quyết định số 1149/QĐ-VKSTC ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ 1A;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao (V1A) ban hành kèm theo Quyết định số 1149/QĐ-VKSTC ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ 1A, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo VKSNDTC;
- Viện kiểm sát quân sự TW;
- Trường ĐTBDNVKS tại Hà Nội và TPHCM;
- Lưu VT; V1A.
- 100b

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Trần Công Phàn

 

QUY CHẾ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT TRA ÁN HÌNH SỰ VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 336/QĐ-VKSTC ngày 05/9/2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tổ chức và hoạt động của Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 1149/VKSTC ngày 01 tháng 9 năm 2010:

Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Bộ máy của Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội được tổ chức như sau:

a) Lãnh đạo Vụ;

b) Phòng Tham mưu – Tổng hợp – Hành chính (Phòng 1);

c) Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp (Phòng 2);

d) Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội và Hướng dẫn chỉ đạo địa phương các tỉnh, thành phố thuộc Miền Bắc (Phòng 3);

đ) Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội và Hướng dẫn chỉ đạo địa phương các tỉnh, thành phố Miền Nam (Phòng 4);

e) Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội và Hướng dẫn chỉ đạo địa phương các tỉnh, thành phố Miền trung và Tây nguyên (Phòng 5).

2. Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Tên Điều 8 được sửa đổi, bổ sung là: “Cơ cấu cán bộ và nhiệm vụ của các phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội và Hướng dân xhỉ đạo địa phương ( Phòng 3; Phòng 4; Phòng 5)”, nội dung của Điều 8 được giữ nguyên.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Vụ trưởng Vụ 1A, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSNDTC, Viện trưởng VKSND các địa phương chịu trách nhiệm thi hành tổ chức thực hiện Quy chế này./.

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 336/QĐ-VKSTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/09/2011
Ngày hiệu lực 05/09/2011
Số công báo Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Quyết định 336/QĐ-VKSTC năm 2011 sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao (V1A) do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang