Quyết định 316/QĐ-UBDT năm 2018 về danh mục mã định danh đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc tham gia kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 316/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ THUỘC ỦY BAN DÂN TÔC PHỤC VỤ KẾT NỐI, TRAO ĐỔI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ THÔNG QUA HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP , ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kết nối quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành”;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục mã định danh các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc tham gia kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Điều 2. Trường hợp tách, nhập, thêm, bớt các đơn vị sẽ hiệu chỉnh, bổ sung mã định danh vào danh mục theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT .

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, CNUB (để b/c);
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Phan Văn Hùng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ THUỘC ỦY BAN DÂN TỘC THAM GIA KẾT NỐI, TRAO ĐỔI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ THÔNG QUA HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH
(Kèm theo Quyết định số: 316/QĐ-UBDT, ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

STT

Đơn vị cấp 2

Mã định danh

1

Văn phòng

000.00.01.G21

2

Vụ Kế hoạch - Tài chính

000.00.02.G21

3

Vụ Tổ chức cán bộ

000.00.03.G21

4

Vụ Pháp chế

000.00.04.G21

5

Vụ Hợp tác quốc tế

000.00.05.G21

6

Thanh tra

000.00.06.G21

7

Vụ Tổng hợp

000.00.07.G21

8

Vụ Chính sách dân tộc

000.00.08.G21

9

Vụ Tuyên truyền

000.00.09.G21

10

Vụ Dân tộc thiểu số

000.00.10.G21

11

Vụ Địa phương I

000.00.11.G21

12

Vụ Địa phương II

000.00.12.G21

13

Vụ Địa phương III

000.00.13.G21

14

Học viện Dân tộc

000.00.14.G21

15

Trung tâm Thông tin

000.00.15.G21

16

Báo Dân tộc và Phát triển

000.00.16.G21

17

Tạp chí Dân tộc

000.00.17.G21

18

Nhà khách Dân tộc

000.00.18.G21

19

Văn phòng Ban Cán sự đảng và Đảng ủy

000.00.19.G21

20

Văn phòng điều phối Chương trình 135

000.00.20.G21

21

Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng

000.00.21.G21

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 316/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/06/2018
Ngày hiệu lực 11/06/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Quyết định 316/QĐ-UBDT năm 2018 về danh mục mã định danh đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc tham gia kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang