Quyết định 297/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Xín Mần do tỉnh Hà Giang ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 297/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN XÍN MẦN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của huyện Xín Mần tại Tờ trình số 301/TTr-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017; Sở Tài nguyên & Môi trường tại Tờ trình số 343/TTr-STNMT ngày 28 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Xín Mần với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: (Chi tiết Phụ lục 1);

2. Kế hoạch thu hồi đất: (Chi tiết Phụ lục 2);

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: (Chi tiết Phụ lục 3);

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: (Chi tiết Phụ lục 4);

Điều 2. Xác định trách nhiệm:

1. Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất;

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh qua Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện Xín Mần;

- Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất về UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Xín Mần chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTr. Tỉnh ủy;
- TTr. HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT TTr UBND tỉnh phụ trách;
- UBMTTQ t
nh;
- LĐ VP UBND tỉnh (đ/c Sang Hòa);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VnptiOffice;
- Lưu: VT, CV KTN (đ/c Hải-TN, Hồng), TD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Tiến

 

PHỤ LỤC 1.

PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2018
(Kèm theo Quyết định s: 297/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính: ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT. Cốc Pài

Xã Nàn Xỉn

Xã Bản Díu

Xã Chí Cà

Xã Xín Mần

Xã Trung Thịnh

Xã Thèn Phàng

Xã Ngán Chiên

Xã Pà Vẩy Sủ

 

Tổng diện tích đất tự nhiên

 

58.702,22

1.645,68

2.642,86

2.572,60

2.776,41

1.680,04

1.309,97

2.767,16

1.684,89

2.510,57

1

Đất nông nghiệp

NNP

54.604,96

1.407,55

2.539,42

2.372,34

2.555,52

1.496,55

1.213,81

2.410,84

1.535,77

2.309,86

1.1

Đất trồng lúa

LUA

3.065,15

46,97

222,45

211,62

72,96

53,88

145,39

231,21

197,97

19,51

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

1.072,20

14,99

10,25

13,71

-

-

68,02

73,24

108,00

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

19.945,03

1.122,51

1.468,38

1.403,89

2.011,41

259,19

360,07

1.053,56

640,50

1.621,62

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2.947,94

26,78

161,97

159,41

70,20

107,04

51,21

25,97

15,41

361,48

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

16.528,17

28,68

530,67

128,98

310,50

916,31

402,28

268,48

124,80

253,77

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

12.109,79

181,91

155,95

468,43

90,45

160,13

254,85

831,62

557,10

53,48

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

8,88

0,70

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1.883,71

154,35

56,80

107,40

71,02

74,41

49,64

139,11

89,82

103,98

2.1

Đất quốc phòng

CQP

31,39

3,68

-

-

0,12

21,77

-

3,32

-

2.50

2.2

Đất an ninh

CAN

1,86

1,56

-

-

-

0,30

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất thương mại dịch vụ

TMD

6,28

0,71

-

-

-

3,07

-

0,03

-

-

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

12,34

0,18

-

-

-

10,00

-

0,38

-

-

2.7

Đất sdụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

13,31

1,12

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

829,91

66,37

21,49

56,55

47,41

25,81

29,96

78,57

52,10

59,56

2.9

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

17,24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.10

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

69,05

-

-

6,96

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất bãi thải, xlý chất thải

DRA

1,68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất ở tại nông thôn

ONT

514,93

-

27,22

38,32

22,46

11,22

18,71

32,49

30,16

15,62

2.13

Đất ở tại đô thị

ODT

33,25

33,25

-

-

-

-

-

-

-

-

2.14

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

9,64

3,37

0,51

0,33

0,15

0,20

0,56

0,16

0,54

0,33

2.15

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

1,08

0,23

-

-

-

0,10

-

0,74

-

-

2.16

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

2,92

1,64

-

-

-

-

-

-

-

-

2.17

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

7,29

-

-

-

-

-

-

5,79

-

-

2.18

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

3,56

0,21

0,03

0,07

0,85

-

0,03

-

-

0,01

2 19

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,21

0,05

-

-

0,04

-

-

-

-

-

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

327,77

41,97

7,55

5,16

-

1,94

0,37

17,62

7,03

25,96

3

Đất chưa sử dụng

CSD

2.213,55

83,78

46,64

92,86

149,86

109,08

46,52

217,22

59,30

96,73

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2018 (các xã tiếp theo)

Đơn vị tính: ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Cốc Rế

Xã Thu Tà

Xã Nàn Ma

Xã Tả Nhìu

Xã Bn Ngò

Xã Chế Là

Xã Nấm Dẩn

Xã Quảng Nguyên

Xã Nà Trì

Xã Khuôn Lùng

 

Tổng diện tích đất tự nhiên

 

58.702,22

1.440,14

2.776,38

1.912,48

2.026,54

2.260,93

2.690,08

3.894,07

10.014,44

8.133,93

3.963,05

1

Đất nông nghiệp

NNP

54.604,96

1.339,66

2.687,78

1.565,60

1.600,27

2.081,96

2.533,21

3.558,23

9.744,93

7.942,90

3.708,76

1.1

Đất trồng lúa

LUA

3.065,15

142,33

222,00

97,63

169,14

149,92

160,06

167,53

328,11

294,57

131,89

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

1.072,20

65,09

116,02

0,97

81,27

51,95

36,05

27,32

130,04

178,29

97,00

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

19.945,03

334,67

828,41

1.123,85

457,77

1.169,17

1.074,03

662,11

2.903,31

701,67

748,89

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2.947,94

91,34

91,55

82,22

105,52

109,22

243,90

217,00

101,74

723,93

202,05

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

16.528,17

385,02

1.199,79

47,01

457,36

234,16

714,69

2.014,01

4.184,42

3.337,49

989,76

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

12.109,79

386,30

346,02

214,89

410,48

419,49

340,53

497,58

2.221,29

2.884,87

1.634,42

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

8,88

-

-

-

-

-

-

-

6,07

0,37

1,74

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1.883,71

62,19

53,14

78,72

130,54

77,88

54,49

155,73

154,48

188,29

81,72

2.1

Đất quốc phòng

CQP

31,39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

1,86

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất thương mại dịch vụ

TMD

6,28

-

-

-

-

-

-

0,06

2,40

-

-

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

12,34

-

-

-

-

0,70

-

-

0,77

0,30

-

2.7

Đất sdụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

13,31

-

-

-

-

-

-

-

-

4,32

7,87

2.8

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

829,91

32,90

24,29

35,45

68,75

33,99

19,61

33,77

56,61

58,41

28,31

2.9

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

17,24

-

-

-

-

-

-

17,24

-

-

-

2.10

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

69,05

-

-

3,28

-

-

-

58,71

-

-

0,10

2.11

Đất bãi thải, xlý chất thải

DRA

1,68

-

-

1,53

-

-

-

-

-

-

0,15

2.12

Đất ở tại nông thôn

ONT

514,93

20,82

22,05

23,11

40,83

29,89

23,64

29,16

41,52

64,02

23,69

2.13

Đất ở tại đô thị

ODT

33,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.14

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

9,64

0,73

0,20

0,27

0,31

0,33

0,30

0,50

0,19

0,51

0,15

2.15

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

1,08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,02

2.16

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

2,92

-

-

-

-

-

-

-

0,45

0,73

0,09

2.17

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

7,29

-

-

1,50

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

3,56

0,04

0,36

0,02

0,03

0,07

0,63

0,47

0,44

-

0,29

2 19

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,21

-

-

0,12

-

-

-

-

-

-

-

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

327,77

7,70

6,24

13,44

20,62

12,91

10,31

15,81

52,11

60,00

21,04

3

Đất chưa sử dụng

CSD

2.213,55

38,29

35,46

268,16

295,73

101,09

102,38

180,12

115,03

2,74

172,58

 

PHỤ LỤC 2.

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số:297/QĐ-UBND ngày 12 tháng 09 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính: ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT. Cốc Pài

Xã Nàn Xỉn

Xã Bản Díu

Xã Chí Cà

Xã Xín Mần

X. Trung Thịnh

Xã Thèn Phàng

Xã Ngán Chiên

Xã Pà Vẩy S

1

Đất nông nghiệp

NNP

130,12

5,96

0,03

0,01

13,68

1,05

0,36

25,93

5,06

22,55

1.1

Đất trồng lúa

LUA

2,34

-

0,03

0,01

0,02

-

0,28

-

-

0,98

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trong cây hàng năm khác

HNK

54,02

2,76

-

-

7,72

0,90

0,08

9,77

1,64

8,43

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

0,29

-

-

-

0,25

-

-

-

-

0,04

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

22,32

-

-

-

1,98

-

-

-

-

10,00

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

51,12

3,20

-

-

3,71

0,15

-

16,16

3,42

3,10

1.7

Đất nuôi trồng thủy sn

NTS

0,03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

10,81

4,35

0,87

-

0,08

0,59

-

0,02

-

0,19

2.1

Đất quốc phòng

CQP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất PTHT cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1,96

-

0,54

-

-

0,59

-

-

-

0,01

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 11

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1,58

-

0,33

-

0,08

-

-

0,02

-

0,15

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.19

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,23

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

7,04

4,35

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch thu hồi đất năm 2018 (các xã tiếp theo)

Đơn vị tính: ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Cốc Rế

Thu Tà

Xã Nàn Ma

Xã Tả Nhìu

Xã Bn Ngò

Xã Chế Là

Xã Nấm Dẩn

Xã Quảng Nguyên

Xã Nà Trì

Xã Khuôn Lùng

1

Đất nông nghiệp

NNP

130,12

22,55

8,56

0,08

11,79

31,27

0,84

-

0,08

2,60

0,05

1.1

Đất trồng lúa

LUA

2,34

0,98

0,01

-

-

-

0,01

-

-

1,00

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

54,02

8,43

4,71

0,08

0,01

16,79

0,37

-

-

0,64

0,05

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

0,29

0,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

22,32

10,00

-

-

10,26

-

-

-

0,08

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

51,12

3,10

3,84

-

1,52

14,48

0,46

-

-

0,93

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,03

-

-

-

-

-

-

-

-

0,03

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

10,81

0,63

-

0,28

0,96

1,73

0,12

-

0,13

0,84

0,02

2.1

Đất quốc phòng

CQP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 2

Đất an ninh

CAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sn

SKS

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất PTHT cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1,96

-

-

-

-

0,70

0,12

-

-

-

-

2.10

Đất danh lam thắng cnh

DDL

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1,58

-

-

-

0,01

-

-

-

0,13

0,84

0,02

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

2.20

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,23

-

-

-

0,23

-

-

-

-

-

-

2.21

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

7,04

0,63

-

0,28

0,72

1,03

-

-

-

-

-

 

PHỤ LỤC 3.

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 297/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính: ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT. Cốc Pài

Xã Nàn Xỉn

Xã Bản Díu

Xã Chí

Xã Xín Mần

Xã Trung Thịnh

Xã Thèn Phàng

Xã Ngán Chiên

Xã Pà Vẩy Sủ

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

138,19

6,52

1,58

0,11

14,08

1,24

0,57

26,26

5,22

22,70

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

4,56

0,02

0,03

0,04

0,02

-

0,37

0,03

-

0,98

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

56,58

2,96

0,25

0,05

8,12

1,02

0,20

9,90

1,71

8,58

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

0,83

0,24

-

0,02

0,25

-

-

0,03

0,06

0,04

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

22,32

-

-

-

1,98

-

-

-

-

10,00

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

53,85

3,30

1,30

-

3,71

0,22

-

16,30

3,45

3,10

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Chuyển đi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất

 

812,33

-

73,22

12,19

-

7,83

-

1,17

-

-

2.1

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

RPH/NKR(a)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

RDD/NKR(a)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

RSX/NKR(a)

162,21

-

72,95

12,07

-

7,80

-

0,07

-

-

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 (các xã tiếp theo)

Đơn vị tính: ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Cốc Rế

Xã Thu Tà

Xã Nàn Ma

Xã Tả Nhìu

Xã Bản Ngò

Xã Chế Là

Xã Nấm Dn

Xã Quảng Nguyên

Xã Nà Trì

Xã Khuôn Lùng

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

138,19

8,67

0,08

11,84

31,48

1,79

0,11

1,19

3,61

0,71

0,43

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

4,56

0,04

-

-

0,12

0,01

-

0,80

1,93

0,14

0,03

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

56,58

4,71

0,08

0,06

16,88

0,49

0,05

0,31

0,72

0,40

0,09

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

0,83

-

-

-

-

-

-

-

-

0,15

0,04

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

22,32

-

-

10,26

-

-

-

0,08

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

53,85

3,92

-

1,52

14,48

1,29

0,06

-

0,93

0,02

0,25

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

0,05

-

-

-

-

-

-

-

0,03

-

0,02

2

Chuyển đi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất

 

812,33

-

7,31

-

-

-

-

-

206,00

484,86

19,75

2.1

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.2

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.3

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

RPH/NKR(a)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.4

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

RDD/NKR(a)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.5

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

RSX/NKR(a)

162,21

1,32

-

-

-

-

-

57,00

-

11,00

1,32

 

PHỤ LỤC 4.

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 297/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính: ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT. Cốc Pài

Xã Nàn Xỉn

Xã Bản Díu

Xã Chí Cà

Xã Xín Mần

Xã Trung Thịnh

Xã Thèn Phàng

Xã Ngán Chiên

Xã Pà Vẩy S

1

Đất nông nghiệp

NNP

28,71

 

 

 

 

27,43

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

27,43

 

 

 

 

27,43

 

 

 

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

1,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

14,74

2,18

 

 

1,59

 

 

 

 

6,98

2.1

Đất quốc phòng

CQP

2,30

 

 

 

 

 

 

 

 

2,30

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sn

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất PTHT cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

12,44

2,18

 

 

1,59

 

 

 

 

4,68

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất tại nông thôn

ONT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2018 (các xã tiếp theo)

Đơn vị tính: ha

TT

CH TIÊU

MÃ

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

 

Xã Cốc Rế

Xã Thu Tà

Xã Nàn Ma

Xã Tả Nhìu

Xã Bản Ngò

Xã Chế Là

Xã Nấm Dẩn

Xã Quảng Nguyên

Xã Nà Trì

Xã Khuôn Lùng

1

Đất nông nghiệp

NNP

28,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

27,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

1,28

 

 

 

 

 

 

 

1,28

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

14,74

 

 

0,25

1,84

1,30

 

 

 

 

0,60

2.1

Đất quốc phòng

CQP

2,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sn

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất PTHT cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

12,44

 

 

0,25

1,84

1,30

 

 

 

-

0,60

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất tại nông thôn

ONT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 297/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/02/2018
Ngày hiệu lực 12/02/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Quyết định 297/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Xín Mần do tỉnh Hà Giang ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang