Quyết định 29/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4, Điều 9 Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định 38/2016/QĐ-UBND


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2018/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 11 tháng 07 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 4, ĐIỀU 9 QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI CỬA KHẨU QUỐC TẾ, CỬA KHẨU CHÍNH VÀ CỬA KHẨU PHỤ TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2016/QĐ-UBND NGÀY 23/9/2016 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đt liền;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BQP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khu biên giới đất liền;

Căn cứ Thông tư số 44/2018/TT-BQP ngày 24 tháng 03 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s 09/2016/TT-BQP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khu biên giới đất liền;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 952/TTr-SCT ngày 20 tháng 6 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 4, Điều 9 Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

4. Phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập qua cửa khẩu biên giới theo quy định tại Khoản 1, Điểm c, d, đ Khoản 2, Khoản 3, 4, 5, Điều 12 của Thông tư số 09/2016/TT-BQP ngày 03/02/2016 của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng và Khoản 1, Điều 1 của Thông tư số 44/2018/TT-BQP ngày 24/03/2018 của Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BQP ngày 03/02/2016 của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Điều 2. Các nội dung khác không sửa đổi, bổ sung thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tư pháp; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh; Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch UBND các huyện có cửa khẩu biên giới và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
-
UB. MTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm TH-CB;
- LĐVP, các phòng;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 29/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/07/2018
Ngày hiệu lực 10/07/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Quyết định 29/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4, Điều 9 Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định 38/2016/QĐ-UBND


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang