Quyết định 16/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do tỉnh Quảng Ngãi ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2018/QĐ-UBND

Quảng Ngãi ngày 05 tháng 07 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp lut ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại tờ trình số 716/TTr-STTTT ngày 25 tháng 6 năm 2015 về vic bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của y ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực thông tin và truyền thông:

1. Chỉ thị số 11/2012/CT-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2012 của y ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý hoạt động xut bản trên đa bàn tnh Qung Ngãi.

2. Chỉ thị số 22/2012/CT-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2012 của y ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường sử dụng văn bản điện ttrong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Qung Ngãi.

Điều 2. Quyết định này hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2018

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban ngành tnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông; .
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp)
;
- Vụ Pháp chế (Bộ Thông tin và Truyền thông);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ngãi
;
- Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXlmc300.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 16/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/07/2018
Ngày hiệu lực 20/07/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Quyết định 16/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do tỉnh Quảng Ngãi ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang