Quyết định 1371/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1371/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÓ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010;

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý;

Thực hiện Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020; Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật và Quyết định số 81/QĐ-BTP ngày 10/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2018;

Thực hiện Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 975/TTr-STP ngày 07/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục công tác phía Nam - BTP (b/c);
- Cục Trợ giúp pháp lý (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Trợ giúp Pháp lý;
- Lưu: VT, PCNC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÓ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Tăng cường việc triển khai có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2018; qua đó tạo bước chuyển biến mới bằng việc đẩy mạnh hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng về các quyền của người khuyết tật có khó khăn về tài chính và điều kiện để người khuyết tật có khó khăn về tài chính biết quyền trợ giúp pháp lý tiếp cận với dịch vụ này; tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý, trong đó chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

2. Yêu cầu

a) Bám sát nội dung chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2012; Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật; Quyết định số 81/QĐ-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2018 và Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

b) Các hoạt động trợ giúp pháp lý như tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật phải thực hiện cụ thể, mang tính khả thi và phù hợp với đặc thù của người khuyết tật có khó khăn về tài chính và tình hình thực tế, điều kiện, khả năng của tỉnh; xác định rõ đơn vị có trách nhiệm thực hiện, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện.

c) Bảo đảm có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý với các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật và các cơ quan tổ chức có liên quan khác trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cùng lồng ghép với các Chương trình, Đề án khác về người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÓ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH

1. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Hoạt động 1: Tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý với hình thức phù hợp tại nơi cư trú, sinh sống, làm việc của người khuyết tật có khó khăn về tài chính, đặc biệt thực hiện trợ giúp pháp lý trong các vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp, điển hình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện.

b) Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

d) Kết quả đầu ra: Nhu cầu của người khuyết tật có khó khăn về tài chính được đáp ứng.

Hoạt động 2: Tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có người khuyết tật có khó khăn về tài chính; các Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật; các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để phát hiện nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khi họ có yêu cầu trợ giúp pháp lý.

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và các Chi nhánh của Trung tâm thực hiện.

b) Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018.

d) Kết quả đầu ra: Các vụ việc trợ giúp pháp lý được chuyển đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Đẩy mạnh truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Hoạt động 1: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài phát thanh, truyền hình,...) với lồng ghép nội dung truyền thông phong phú, tập trung vào các vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trong các Chương trình, Đề án khác và trong dịp kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt nam 18/4, ngày Người khuyết tật thế giới 3/12 (tổ chức chương trình gặp gỡ khách mời trên đài phát thanh, truyền hình để nói chuyện chuyên đề trao đổi về quyền được trợ giúp pháp lý và các quyền, nghĩa vụ khác của người khuyết tật có khó khăn về tài chính; đăng tải thông tin nội dung một số vụ việc trợ giúp pháp lý điển hình cho người khuyết tật trên báo, đài phát thanh truyền hình...)

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện.

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan truyền thông như Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đài truyền thanh huyện; Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các tổ chức của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

d) Kết quả đầu ra: Các sản phẩm truyền thông được thực hiện, nhận thức về quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính được nâng cao.

Hoạt động 2: Tiếp tục phối hợp với các Hội, các cơ quan liên quan rà soát, xây dựng, bổ sung, thay thế mới các Bảng thông tin, Hộp tin, Tờ thông tin về trợ giúp pháp tại các trụ sở Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật.

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện.

b) Đơn vị phối hợp: Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội và các tổ chức khác của người khuyết tật.

c) Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018.

d) Kết quả đầu ra: Bảng thông tin, Hộp tin, Tờ thông tin về trợ giúp pháp được đặt tại các trụ sở Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật

3. Nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý

Hoạt động: Xây dựng và tổ chức chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý về các kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, đặc biệt là kỹ năng tham gia tố tụng.

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước xây dựng tổ chức.

b) Đơn vị phối hợp: Các tổ chức của người khuyết tật và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý III đến Quý IV năm 2018.

d) Kết quả đầu ra: Các lớp tập huấn được tổ chức.

4. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Hoạt động: Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Các tổ chức của người khuyết tật.

c) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.

d) Kết quả đầu ra: Phát hiện khó khăn, vướng mắc về chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính được bố trí trong ngân sách hàng năm của địa phương; kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

2. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tham mưu Sở Tư pháp lập dự toán kinh phí ngân sách hàng năm đối với các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính để thực hiện các hoạt động theo kế hoạch đề ra.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo Kế hoạch bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

- Đôn đốc các Sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo tiến độ, thời gian.

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả gửi Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tham mưu lập dự toán kinh phí bảo đảm thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính ở địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Điều tra, thống kê, tổng hợp tình hình, số lượng người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tư pháp khảo sát, đánh giá nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính. Đề xuất kiến nghị biện pháp, giải pháp thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính đạt hiệu quả.

- Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình thường xuyên tuyên truyền phổ biến chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo quy định của Luật Người khuyết tật năm 2010, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; kịp thời phát hiện và giới thiệu đến Trung tâm TGPL và các Chi nhánh của Trung tâm những người khuyết tật có khó khăn về tài chính khi có nhu cầu được TGPL.

3. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán kinh phí của Sở Tư pháp để thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính tại địa phương, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí hoạt động năm 2018 để tổ chức thực hiện.

4. Các cơ quan truyền thông

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài truyền thanh các huyện, thành phố, thị xã xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục pháp luật có liên quan; đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật để phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Người Khuyết tật, Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền các văn bản liên quan đến chính sách trợ giúp pháp lý cho các đối tượng người khuyết tật có khó khăn về tài chính qua hệ thống loa truyền thanh (đặt tại các xã, phường, thị trấn) và bản tin, tờ gấp pháp luật.

6. Các tổ chức của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh

- Chủ động phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính đang sinh hoạt, học tập và làm việc trong tổ chức của mình.

- Nắm bắt nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người khuyết tật có khó khăn về tài chính trong tổ chức mình; giới thiệu họ đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và các Chi nhánh của Trung tâm để được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

7. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2018 sát với nhu cầu, tình hình thực tế ở địa phương và đặc thù của người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có vướng mắc, đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương, các Hội báo cáo về Sở Tư pháp (qua Trung tâm TGPL Nhà nước) để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 1371/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/05/2018
Ngày hiệu lực 28/05/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Quyết định 1371/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang