Quyết định 1167/QĐ-TTg năm 2016 điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1167/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tếngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về đẩy mạnhthực hiện chính sách, pháp luật, bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân;

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đốivới công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưng Bộ Y tế và Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điềuchỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế cho Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 tại Phụ lục kèmtheo.

Điều 2. Tổchức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương

a) Căn cứ chỉ tiêu được giao tại Điều1 Quyết định này, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua chỉ tiêu thực hiệnbảo hiểm y tế toàn dân trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, 5năm của địa phương và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tổ chứcthực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế tại địa phương.

b) Chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liênquan xây dựng kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu đượcgiao. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về người lao động, tiền lươngcủa các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để rà soát, đối chiếuvà xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

c) Trình Hội đồng nhân dân để bố tríngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm cho người dântham gia bảo hiểm y tế, cụ thể:

- Tập trung hỗ trợ người thuộc hộ giađình cận nghèo, bảo đảm sớm đạt mục tiêu 100% người thuộc hộ gia đình cận nghèođược tham gia bảo hiểm y tế;

- Hỗ trợ người thuộc hộ gia đìnhnông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sng trung bình; họcsinh, sinh viên đtăng tỷ lệ tham gia bảo him y tế của các nhóm đi tượng này.

d) Tăng cường công tác tuyên truyền,phổ biến chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luậtvề bảo him y tế trên địa bàn. Chỉ đạo việc thực hiện chỉtiêu phát triển bảo hiểm y tế của Ủy ban nhân dân cấp huyện,xã.

đ) Định kỳ 6 tháng, tổ chức sơ kết,đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế tại địa phương, báocáo kết quả thực hiện Quyết định này về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tổng hợp,báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam

a) Chịu trách nhiệm toàn diện trướcChính phủ và chính quyền địa phương về việc mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm ytế; tổ chức triển khai thực hiện; phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

b) Phối hp vớicác Bộ, ngành đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp, cơchế, chính sách liên quan đến việc phát triển đối tượngtham gia, đóng bảo hiểm y tế và tổ chức triển khai thực hiện.

c) Tăng cường các hoạt động tuyên truyền,đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền dưới nhiều hìnhthức để cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và mọi ngườidân nắm vững về ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo hiểm y tế và nghĩa vụ của mỗingười trong việc tham gia bảo hiểm y tế.

d) Tổ chức hệ thống mạng lưới đại lýthu bảo hiểm y tế theo cơ chế dịch vụ công đối với tổ chức, đơn vị phù hợp vớiquy định của Luật Bảo hiểm y tế, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiệnthuận lợi nht đngười dân tham giabo hiểm y tế.

đ) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hànhpháp luật bảo hiểm y tế tại các đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, xử lý kịpthời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

e) Định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướngChính phủ kết quả triển khai thực hiện Quyết định này.

3. Bộ Y tế:

a) Chỉ đạo các Sở Y tế, y tế các Bộ,ngành, các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp tục triển khai cácgiải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; nângcao tinh thn, thái độ phục vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tụchành chính cải tiến quy trình thanh toán khám, chữa bnhbảo hiểm y tế.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chínhnghiên cứu, đề xuất việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo him ytế cho hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mứcsng trung bình, học sinh, sinh viên và nhóm đối tượngtham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình theo nguyên tắc giảm dn việc cấp kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở khám,chữa bệnh sang hỗ trợ mua thbảo hiểm y tế khi thực hiện cơ chế tính đúng, tính đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

c) Kịp thời hướngdẫn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

4. Bộ Tài chính

a) Btrí đầy đủ,kịp thời ngân sách để đóng, hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định.

b) Phối hợp với các Bộ, ngành có liênquan xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách tham gia bảo hiểm y tế đối với cácđối tượng do ngân sách nhà nước đóng ổn định để có kếhoạch cân đối ngân sách trung và dài hạn.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiệnbảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên, đảm bảo đến năm 2017 có 100% đối tượngnày tham gia bảo hiểm y tế; chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đàotạo trong toàn quốc tổ chức thực hiện pháp luật về bảo hiểm y tế của học sinh,sinh viên.

- Phi hợp với Trungương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường thông tin, truyn thông, vận động hc sinh, sinh viên tham gia bảohiểm y tế, nhất là sinh viên.

6. Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội, Ủy ban Dân tộc

Phối hợp các Bộ, ngành xây dựng cơchế, chính sách ổn định giai đoạn 2016 - 2020 cho nhóm đitượng do ngân sách nhà nước, hỗ trợ đóng.

7. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: Xâydựng, trình Chính phủ kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bo hiểm y tế cho các nhóm đi tượng thuộc diện quảnlý, đảm bảo đến năm 2018 đạt 100% quân nhân, cán bộ chiếnsỹ thuộc lực lượng vũ trang tham gia bảo hiểm y tế.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thtướng Chính phủ về việc giao chtiêu thực hiệnbảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2020.

Điều 4. Bộtrưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộcChính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh
, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các
y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ q
uan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN
, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH, TKBT;
- L
ưu: VT, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC

GIAO CHỈ TIÊU BAOPHỦ BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CHO CÁC TỈNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNGƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tỉnh, thành phố

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

A

B

2

3

4

5

6

1

Hà Ni

80.0%

82.8%

85.3%

88.2%

90.1%

2

TP Hồ Chí Minh

77.0%

80.7%

84.6%

87.9%

90.0%

3

An Giang

70.5%

76.0%

81.5%

86.2%

90.0%

4

Bà Rịa- Vũng Tàu

74.8%

78.0%

82.0%

86.1%

90.0%

5

Bc Liêu

72.0%

76.2%

80.8%

85.2%

90.0%

6

Bc Giang

78.8%

81.6%

84.5%

87.3%

90.0%

7

Bắc Kn

93.9%

94.5%

95.0%

95.4%

95.8%

8

Bắc Ninh

81.0%

83.3%

85.6%

87.8%

90.0%

9

Bến Tre

75.2%

79.0%

82.8%

86.5%

90.0%

10

Bình Dương

78.6%

81.8%

84.7%

87.5%

90.0%

11

Bình Đnh

75.8%

79.6%

83.3%

86.8%

90.0%

12

Bình Phước

73.8%

78.0%

82.2%

86.2%

90.0%

13

Bình Thun

68.5%

75.0%

81.0%

86.0%

90.0%

14

Cà Mau

75.0%

79.2%

83.3%

86.8%

90.0%

15

Cao Bng

93.3%

94.0%

94.7%

95.3%

96.0%

16

Cn Thơ

74.5%

78.8%

82.5%

86.2%

90.0%

17

Đà Nng

94.0%

95.0%

95.5%

96.0%

96.5%

18

Đăk Lăk

78.5%

81.6%

84.5%

87.3%

90.0%

19

Đăk Nông

79.0%

81.8%

84.6%

87.3%

90.0%

20

Điện Biên

97.5%

97.8%

98.1%

98.3%

98.5%

21

Đồng Nai

73.6%

78.2%

82.3%

86.5%

90.0%

22

Đồng Tháp

70.0%

75.8%

81.2%

85.8%

90.0%

23

Gia Lai

76.8%

80.2%

83.5%

86.8%

90.1%

24

Hà Giang

97.0%

97.3%

97.5%

97.8%

98.2%

25

Hà Nam

75.2%

78.8%

82.6%

86.3%

90.0%

26

Hà Tĩnh

77.5%

80.6%

83.8%

87.0%

90.0%

27

Hải Dương

79.5%

82.0%

84.6%

87.3%

90.0%

28

Hải Phòng

75.8%

80.0%

83.6%

86.8%

90.0%

29

Hậu Giang

73.2%

77.8%

82.2%

86.1%

90.0%

30

Hoà Bình

89.8%

91.1%

92.3%

93.2%

93.8%

31

Hưng Yên

75.5%

79.8%

83.5%

86.8%

90.0%

32

Khánh Hoà

75.0%

79.2%

83.5%

87.0%

90.0%

33

Kiên Giang

68.0%

74.5%

80.2%

85.5%

90.0%

34

Kon Tum

85.7%

86.8%

88.1%

89.3%

90.3%

35

Lai Châu

93.2%

94.5%

95.2%

96.0%

96.8%

36

Lạng Sơn

89.0%

90.0%

91.0%

92.0%

92.6%

37

Lào Cai

98.5%

98.6%

98.7%

98.8%

98.8%

38

Lâm Đng

72.5%

77.8%

82.6%

86.3%

90.0%

39

Long An

75.0%

78.8%

82.5%

86.3%

90.0%

40

Nam Đnh

73.8%

78.0%

82.1%

86.2%

90.0%

41

Nghệ An

81.0%

83.8%

86.1%

88.2%

90.0%

42

Ninh Bình

75.0%

78.8%

82.5%

86.2%

90.0%

43

Ninh Thun

75.0%

78.8%

82.7%

86.5%

90.0%

44

Phú Th

81.0%

83.8%

86.3%

88.3%

90.0%

45

Phú Yên

76.5%

80.2%

83.5%

86.8%

90.0%

46

Quảng Bình

82.8%

84.8%

86.6%

88.3%

90.0%

47

Quảng Nam

89.0%

89.5%

90.0%

91.0%

92.0%

48

Quảng Ngãi

81.6%

83.8%

85.8%

88.0%

90.0%

49

Quảng Ninh

82.0%

83.8%

86.0%

88.0%

90.0%

50

Quảng Trị

81.2%

83.6%

85.8%

88.0%

90.0%

51

Sóc Trăng

89.8%

90.1%

90.5%

90.8%

91.0%

52

Sơn La

94.0%

94.3%

94.7%

95.1%

95.7%

53

Tây Ninh

72.5%

77.0%

81.3%

85.5%

90.0%

54

Thái Bình

77.0%

80.3%

83.5%

86.8%

90.0%

55

Thái Nguyên

97.5%

97.8%

98.1%

98.2%

98.5%

56

Thanh Hóa

79.5%

82.3%

84.9%

87.5%

90.0%

57

Thừa Thiên- Huế

89.0%

89.5%

89.8%

90.2%

90.5%

58

Tiền Giang

71.5%

76.5%

81.3%

85.8%

90.0%

59

Trà Vinh

83.0%

84.8%

86.5%

88.3%

90.0%

60

Tuyên Quang

93.7%

94.3%

95.0%

95.6%

96.1%

61

Vĩnh Long

71.3%

76.5%

81.0%

85.5%

90.0%

62

Vĩnh Phúc

75.1%

79.3%

82.8%

86.5%

90.0%

63

Yên Bái

87.8%

88.8%

89.5%

90.0%

90.5%

Cộng các tỉnh

79.0%

82.2%

85.2%

88.1%

90.7%

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 1167/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/06/2016
Ngày hiệu lực 28/06/2016
Số công báo Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Quyết định 1167/QĐ-TTg năm 2016 điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang