Quyết định 1080/QĐ-BTC về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1080/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cNghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn c Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 ca Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư s 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hưng dẫn thực hiện công khai ngân sách đi với đơn vị d toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhàc hỗ trợ;

Căn c Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 04/7/2018 ca Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công b công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành k t ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (Cục QLN, Vụ NSNN, Vụ HCSN);
- Học viện Tài chính;
- Cục TH&TKTC (để công khai);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 1080/QĐ-BTC ngày 04/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

NỘI DUNG

Tổng s được giao
(Công văn số 2775/BTC-QLN ngày 13/3/2018)

Tổng s đã phân b
(Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 04/7/2018)

Trong đó:

Học viện Tài chính

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viện trợ (Loại 400 - Khoản 402)

3.000

3.000

3.000

a

Kinh phí hoạt động thường xuyên

 

 

 

b

Kinh phí hoạt động không thường xuyên

3.000

3.000

3.000

 

Đào tạo học sinh Lào

3.000

3.000

3.000

 

 

 

 

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 1080/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/07/2018
Ngày hiệu lực 04/07/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Quyết định 1080/QĐ-BTC về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang