Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng hoá có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng hoá có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-282276-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (số 450 Thống Nhất, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận)
Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng hoá có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên - Ninh Thuận

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: 01 ngày làm việc;
Bước 2: Phòng Quy hoạch - Xây dựng thẩm định, trình Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm duyệt: 02 ngày làm việc;
Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký duyệt hồ sơ: 01 ngày làm việc;
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trả kết quả: 01 ngày làm việc

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng hoá có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên - Ninh Thuận

Văn bản trình duyệt kế hoạch đấu thầu (cơ quan thẩm định);
Dự thảo quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
Quyết định mua sắm tài sản của cấp có thẩm quyền;
Đề án mua sắm trang bị cho toàn ngành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (nếu có);
Kết quả thẩm định giá của cơ quan có chức năng, nhiệm vụ thẩm định giá; của tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá hoặc tối thiểu 03 báo giá;
Dự thảo hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu kế hoạch đấu thầu;
Các văn bản pháp lý khác liên quan (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng hoá có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên - Ninh Thuận

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng hoá có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên - Ninh Thuận

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng hoá có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên - Ninh Thuận

Thủ tục hành chính liên quan tới: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng hoá có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên - Ninh Thuận

Lên đầu trang