Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất; phê duyệt phương án đấu giá; phê duyệt kết quả đấu giá - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính: Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất; phê duyệt phương án đấu giá; phê duyệt kết quả đấu giá - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-282275-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (số 450 Thống Nhất, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất; phê duyệt phương án đấu giá; phê duyệt kết quả đấu giá - Ninh Thuận

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: 01 ngày làm việc;
Bước 2: Phòng Quy hoạch - Xây dựng thẩm định, trình Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm duyệt: 02 ngày làm việc;
Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký duyệt hồ sơ: 01 ngày làm việc;
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trả kết quả: 01 ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính: Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất; phê duyệt phương án đấu giá; phê duyệt kết quả đấu giá - Ninh Thuận

c) Hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả đấu giá:
- Tờ trình của Sở Tài chính hoặc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá.
- Dự thảo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả đấu giá.
- Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương bán đấu giá thửa đất.
- Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá khởi điểm.
- Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt phương án đấu giá.
- Biên bản đấu giá.
- Các văn bản chứng minh đã thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Danh sách tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá.
- Bản sao hồ sơ của các đơn vị tham gia đấu giá.
b) Hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án bán đấu giá:
- Tờ trình của Thường trực Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt (Sở Tài chính) hoặc của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá.
- Dự thảo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đấu giá.
- Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương bán đấu giá thửa đất.
- Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá khởi điểm;
a) Hồ sơ đề nghị phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá:
- Văn bản đề nghị xác định giá khởi điểm của cơ quan được giao chủ trì đấu giá quyền sử dụng đất: 01 bản chính.
- Phương án đấu giá quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt: 01 bản sao.
- Hồ sơ địa chính (thông tin diện tích, vị trí, mục đích sử dụng đất, hình thức thuê đất, thời hạn thuê đất, ...): 01 bản sao.
- Hồ sơ về tài sản gắn liền với đất đấu giá (trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại điểm e khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai: 01 bản sao;
- Quyết định giá đất cụ thể của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê): 01 bản sao.
Các bản sao phải có dấu và chữ ký của người có thẩm quyền của cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì đấu giá quyền sử dụng đất. Cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì đấu giá quyền sử dụng đất chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính: Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất; phê duyệt phương án đấu giá; phê duyệt kết quả đấu giá - Ninh Thuận

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính: Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất; phê duyệt phương án đấu giá; phê duyệt kết quả đấu giá - Ninh Thuận

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính: Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất; phê duyệt phương án đấu giá; phê duyệt kết quả đấu giá - Ninh Thuận

Thủ tục hành chính liên quan tới: Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất; phê duyệt phương án đấu giá; phê duyệt kết quả đấu giá - Ninh Thuận

Thủ tục hành chính liên quan nội dung
1. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt - Ninh Thuận
2. Công nhận chủ đầu tư dự án khu đô thị mới - Ninh Thuận
3. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; điều chỉnh, bổ sung nội dung dự án; kế hoạch lựa chọn nhà thầu; điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; quyết toán dự án hoàn thành (đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước) - Ninh Thuận
4. Cấp, gia hạn, trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản; thủ tục trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản; thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản; thủ tục cấp, gia hạn, trả lại giấy phép khai thác khoáng sản; thủ tục trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; thủ tục chuyển quyền khai thác khoáng sản; thủ tục gia hạn, trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; thủ tục phê duyệt đề án đóng cửa mỏ; thủ tục nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ và quyết định đóng cửa mỏ; thủ tục cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - Ninh Thuận
5. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng hoá có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên - Ninh Thuận
6. Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng - Ninh Thuận
7. Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng - Ninh Thuận
Lên đầu trang