Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính: Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-282277-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (số 450 Thống Nhất, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng - Ninh Thuận

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: 01 ngày làm việc
Bước 2: Phòng Quy hoạch - Xây dựng thẩm định, trình Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm duyệt: 02 ngày làm việc;
Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký duyệt hồ sơ: 01 ngày làm việc;
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trả kết quả: 01 ngày làm việc

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính: Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng - Ninh Thuận

Tờ trình xin thẩm định;
Thuyết minh tổng hợp;
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ (không quy định đối với quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp);
Biên bản hoặc thông báo góp ý về đồ án quy hoạch có sự tham dự của các sở, ban, ngành liên quan;
Biên bản hoặc phiếu lấy ý kiến nhân dân, địa phương (nếu có).
- Biên bản nghiệm thu đo đạc.
- Bản vẽ đo đạc hiện trạng.
- Điều lệ quản lý.
- Bản vẽ thiết kế quy hoạch.
- Văn bản báo cáo kết quả thẩm định, tờ trình, dự thảo quyết định do Sở Xây dựng soạn thảo.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính: Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng - Ninh Thuận

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính: Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng - Ninh Thuận

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính: Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng - Ninh Thuận

Thủ tục hành chính liên quan tới: Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng - Ninh Thuận

Lên đầu trang