Nghị quyết 466/NQ-UBTVQH14 năm 2017 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 466/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ HỖ TRỢ NHÀ Ở ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 433/TTr-CP ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số 836/BC-UBTCNS14 ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2016-2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Điều chỉnh giảm 101,208 tỷ đồng (một trăm linh một tỷ hai trăm linh tám triệu đồng) số tiền không sử dụng hết trong kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng đã giao cho 05 địa phương, trong đó: Hà Nội 30,736 tỷ đồng (ba mươi tỷ bảy trăm ba mươi sáu triệu đồng), An Giang 69,958 tỷ đồng (sáu mươi chín tỷ chín trăm năm mươi tám triệu đồng), Hà Tĩnh 32 triệu đồng (ba mươi hai triệu đồng), Hải Dương 406 triệu đồng (bốn trăm linh sáu triệu đồng), Tiền Giang 76 triệu đồng (bảy mươi sáu triệu đồng).

Điều 2.

Bổ sung 101,208 tỷ đồng (một trăm linh một tỷ hai trăm linh tám triệu đồng) cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội.

Điều 3.

1. Chính phủ chịu trách nhiệm triển khai thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định tại Nghị quyết này.

2. Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch Quốc hội;
- Các Phó Chủ tịch Quốc hội;
- Các
y viên UBTVQH;
- HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;

- VP TW Đảng, VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT, Bộ TC, Bộ GTVT;
- Lưu: HC, TCNS.

- E - pas: 100386

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 466/NQ-UBTVQH14
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/12/2017
Ngày hiệu lực 27/12/2017
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Nghị quyết 466/NQ-UBTVQH14 năm 2017 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang