Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND thông qua mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2017 cho đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng do tỉnh Gia Lai ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2016/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

V/V THÔNG QUA MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2017 CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ MỨC ĐÓNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014;

Căn cứ Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Tài chính - Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện BHYT;

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 5008/TTr-UBND ngày 31/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2017 cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2017 cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng, như sau:

I. Đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHYT:

1. Người thuộc hộ cận nghèo được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT;

2. Người thuộc hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng BHYT;

3. Học sinh, sinh viên thuộc các hộ gia đình có đông con, gặp nhiều khó khăn về kinh tế được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng BHYT.

II. Mức hỗ trợ đóng

TT

Đối tượng thụ hưởng

Mức NSNN hỗ trợ theo Nghị định số 105/NĐ-CP của CP

Mc HĐND tỉnh quyết nghị hỗ tr thêm

Số còn lại đối tượng thụ hưởng phải đóng

1

Người thuộc hộ cận nghèo

70%

30%

0%

2

Người thuộc hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình

30%

20%

50%

3

Học sinh, sinh viên thuộc các hộ gia đình có đông con, gặp nhiều khó khăn về kinh tế

30%

20%

50%

III. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kết dư quỹ BHYT năm 2016 để lại cho tỉnh

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Khóa XI, Kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016.

 


Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- VP Quốc hội; VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Y tế;
- Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN t
nh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐ
ND tnh và UBND tỉnh (đăng công báo);
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Y tế; Sở Tài chính; BHXH t
nh; Sở LĐTBXH;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thà
nh phố;
- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT-HĐND.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Trang

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 31/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/12/2016
Ngày hiệu lực 18/12/2016
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND thông qua mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2017 cho đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng do tỉnh Gia Lai ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang