Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế, hỗ trợ cùng chi trả chi phí sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV điều trị bệnh tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019, 2020


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2018/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 21 tháng 6 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA THẺ BẢO HIỂM Y TẾ, HỖ TRỢ CÙNG CHI TRẢ CHI PHÍ SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG VI RÚT HIV ĐỐI VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV ĐIỀU TRỊ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI NĂM 2019, 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế ngày 14/11/2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế ngày 13/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BYT ngày 26/6/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS;

Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế;

Thực hiện Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định thanh toán thuốc kháng vi rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi rút HIV;

Xét Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 05/6/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số: 66/BC-BVHXH ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế, hỗ trợ cùng chi trả chi phí sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV điều trị bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019, 2020 cụ thể như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ: Người được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nhiễm HIV, có hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai thuộc các trường hợp sau:

a) Người nhiễm HIV thuộc hộ cận nghèo (trừ các hộ cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP);

b) Người nhiễm HIV đang là học sinh, sinh viên (trừ các đối tượng đã được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế);

c) Người nhiễm HIV thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

d) Người nhiễm HIV thuộc nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế quy định tại Khoản 5, Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm Y tế.

2. Mức hỗ trợ:

a) Hỗ trợ 30% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết này;

b) Hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV được quy định tại Điểm b, c, Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết này;

c) Hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV được quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết này.

d) Hỗ trợ 100% cùng chi trả chi phí sử dụng thuốc kháng vi rút HIV (ARV) đối với người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế khi điều trị tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

3. Nguồn kinh phí: Ngân sách địa phương.

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01/01/2019.

Nghị quyết này đã được Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XV thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 08/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/06/2018
Ngày hiệu lực 01/07/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế, hỗ trợ cùng chi trả chi phí sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV điều trị bệnh tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019, 2020


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang