Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2018 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/KH-UBND

Cà Mau, ngày 15 tháng 06 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO CHO QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Điện số 90 ngày 29/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và qun chúng nhân dân.

2. Tăng cường cơ chế phối hợp, vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của các cấp, các ngành, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo phải được thực hiện thường xuyên, đúng trọng tâm, thiết thực, hiệu quả; tạo sự đồng thuận, góp phần giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và quần chúng nhân dân.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến

Trọng tâm của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tập trung vào nội dung cơ bản của một số văn bản sau:

- Hiến pháp năm 2013 (những quy định liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo); Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016 của Quốc hội (Luật tín ngưỡng, tôn giáo); Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Nghị định số 162/2017/NĐ-CP); Quyết định số 199/QĐ-NBV ngày 31/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ (Thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo).

- Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; quan điểm, chủ trương, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo trong các văn kiện Đại hội của Đảng các khóa XI, XII.

2. Hình thức tuyên truyền, phổ biến

2.1. Cung cấp thông tin, tài liệu về nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn của tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018 và hàng năm.

2.2. Lồng ghép triển khai tại các hội nghị, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến hoặc hội nghị triển khai văn bản pháp luật; hoạt động trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018 và hàng năm.

2.3. Tuyên truyền nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ; thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tại hội nghị, đại hội cấp cơ sở; các lớp bồi dưỡng về tôn giáo do tổ chức tôn giáo tổ chức.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2018 và hàng năm.

2.4. Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên sóng phát thanh - truyền hình, các báo, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương và các hệ thống loa truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi, Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau; Đài Truyền thanh các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành, đơn vị có Trang thông tin tin điện tử; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2.5. Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong các văn kiện Đại hội của Đảng khóa XI, XII thông qua các hoạt động hòa giải cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2.6. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm về nội dung cơ bản trong Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018 và những năm tiếp theo trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các cấp tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, theo dõi thực hiện Kế hoạch này; xây dựng kế hoạch hàng năm; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và sơ kết, tổng kết theo quy định.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong dự toán ngân sách hàng năm cho các cơ quan, đơn vị theo quy định.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến cho các đoàn viên, hội viên và nhân dân; vận động nhân dân tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ; tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Ban Tôn giáo Chính phủ (b/c);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử;
- NC (Ng06-VIC), N (VIC);
- Lưu: VT, M.A04/6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Văn bản khác
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 61/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/06/2018
Ngày hiệu lực 15/06/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2018 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang