Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2015 triển khai Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/KH-UBND

Kon Tum, ngày 13 tháng 01 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM.

Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ và thực hiện Quyết định số 3176/QĐ-BTP ngày 28/11/2014 của Bộ Tư pháp; UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về các nội dung, cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình 2014, Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh;

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; xác định trách nhiệm cụ thể đối với các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan; bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời trong thi hành Luật.

2. Yêu cầu.

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thi hành luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;

Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN.

1. Xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 tại địa bàn các huyện, thành phố.

Căn cứ vào nội dung của Kế hoạch này và tình hình thực tiễn, nhu cầu quản lý, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình 2014 và Nghị định số 126/2014/NĐ-CP của Chính phủ tại địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Tháng 02 năm 2015.

...........................

phương, lập Danh mục tập quán về hôn nhân và gia đình được áp dụng tại địa phương, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

6. Thành lập Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; chỉ đạo tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý I, II năm 2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp Sở Tư pháp triển khai có hiệu quả Luật Hôn nhân và gia đình 2014; định kỳ (hoặc đột xuất) báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua sở Tư pháp) để biết, chỉ đạo;

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình 2014 được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của địa phương, đơn vị.

3. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả với Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh theo yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sơ Tư pháp) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c)
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các Đoàn thể;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT-NC4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Xuân Lâm

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Văn bản khác
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 43/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/01/2015
Ngày hiệu lực 13/01/2015
Số công báo Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2015 triển khai Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang