Kế hoạch 1374/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1374/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 17 tháng 05 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03/CT-TTG NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2018 CỦA TH TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIẢI QUYT VIỆC NUÔI CON NUÔI TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BNG

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị số 03/CT-TTg), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Cao Bằng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 03/CT-TTg đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh;

- Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Đưa công tác giải quyết việc nuôi con nuôi là mục tiêu để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng trong môi trường gia đình. Góp phần bo v quyn, li ích hp pháp của các bên trong việc cho và nhận con nuôi.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị s 03/CT-TTg .

II. NỘI DUNG

1. Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Bảo trợ xã hội đánh giá và lập danh sách trẻ em có nhu cầu được nhận làm con nuôi theo quy định tại đim c, khoản 2, Điều 15, Luật nuôi con nuôi và khoản 1 khoản 2, Điều 6 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

2. Rà soát và đánh giá năng lực của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường năng lực cho Trung tâm trong vic gii quyết nuôi con nuôi theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mt số điều của Luật nuôi con nuôi

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức viên chức thuc Trung tâm Bảo trợ xã hội về công tác giải quyết việc nuôi con nuôi; về các điều ước quốc tế về nuôi con nuôi và quyền trẻ em mà Việt Nam là thành viên

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp,

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Tăng cường công tác giám sát, quản lý việc tiếp nhận và sử dụng các khoản hỗ trợ liên quan đến việc nuôi con nuôi nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và đúng pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong gii quyết việc nuôi con nuôi nhằm thực hiện tốt công tác tìm gia đình thay thế; đẩy mạnh công tác xác minh nguồn gốc của trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hi, các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Theo quy định.

6. Thanh tra, kiểm tra thường kỳ và đột xuất việc tiếp nhận và giải quyết việc nuôi con nuôi đối vi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các cơ sở trợ giúp xã hội nhầm ngăn ngừa và phát hiện những hành vi vi phạm pháp lut

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Theo quy định.

7. Thực hiện các biện pháp cụ thể phù hợp nhằm thúc đẩy công tác nuôi con nuôi cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang sng tại cng đng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hi, các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Theo quy đnh.

8. Cấp đầy đủ, kịp thời kinh phí giải quyết việc nuôi con nuôi theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với Trung tâm Bảo trợ xã hội trong việc đánh giá nhu cầu và lập danh sách trẻ em có nhu cầu được nhận làm con nuôi theo đúng quy định của pháp luật về nuôi con nuôi; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã nêu tại Kế hoạch này.

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hi các cơ quan liên quan thực hiện hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, chủ động đôn đốc thực hiện Chỉ thị s03/CT-TTg; định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mc, các cơ quan đơn vị kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) đ chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Th
ường trc HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
Bản điện tử
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
Bản điện tử
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
Bản điện tử
- UBND các huyện, thành phố;
Bản điện tử
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
Bản điện tử
- CV: Luân, Giang;
- Lưu: VT,NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Văn bản khác
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 1374/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/05/2018
Ngày hiệu lực 17/05/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Kế hoạch 1374/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang