Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng - Phú Thọ

Thông tin thủ tục hành chính: Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng - Phú Thọ

Số hồ sơ: T-PTH-BS72
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản gửi Ủy ban nhân dân huyện
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính: Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng - Phú Thọ

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu đúng viết phiếu hẹn; nếu chưa đủ hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Nếu hồ sơ được tiếp nhận, cán bộ cấp xã thẩm định, tham mưu lãnh đạo xã chỉ đạo Hội đồng xét duyệt họp, xét, niêm yết công khai kết quả, ra văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện hoặc văn bản gửi phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định.
Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại UBND cấp xã.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính: Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng - Phú Thọ

Văn bản kiến nghị của đối tượng, người giám hộ của đối tượng hoặc tổ chức, cá nhân liên quan.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính: Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng - Phú Thọ

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính: Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng - Phú Thọ

Lên đầu trang