Công văn 828/TTg-NN năm 2018 về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 828/TTg-NN
V/v thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Đà N
ng.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 2557/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21 tháng 5 năm 2018) và của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nng (Công văn số 2601/UBND-STNMT ngày 27 tháng 3 năm 2018), về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý chấm dứt hiệu lực của Công văn số 1196/TTg-KTN ngày 15 tháng 7 năm 2014 về việc thực hiện mô hình Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp. Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nng thực hiện thẩm quyền ký cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai và phù hợp với lộ trình xây dựng chính quyền đô thị theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nng thực hiện các nội dung cụ thể đúng quy định của pháp luật/.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: NV, TP, TC;
- UBND các t
nh, thành phố: Hải Phòng, Hà Nam, Đồng Nai;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TCCV, PL, QHĐP, TH;
TGĐ Cổng
TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3 b
). THANH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 828/TTg-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/06/2018
Ngày hiệu lực 28/06/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 828/TTg-NN năm 2018 về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang