Công văn 7602/BTC-HCSN năm 2018 hướng dẫn thực hiện Quyết định 461/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7602/BTC-HCSN
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan Trung ương, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 (Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018). Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 461/QĐ-TTg ; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề án như sau:

1. Các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án quy định tại Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 là những nội dung trong hoạt động thường xuyên của các cơ quan (như công tác tuyên truyền, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đào tạo bồi dưỡng, tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các Bộ, ngành Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, chính quyền địa phương trong phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp...). Do đó, đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai theo các quy định hiện hành có liên quan.

2. Nguồn kinh phí thực hiện

- Nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước theo chính sách được huy động từ: Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế và phòng chống giảm nhẹ thiên tai và ổn định đời sống dân cư theo Quyết định số 932/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình khuyến nông quốc gia hỗ trợ cho đào tạo và ứng dụng công nghệ cao; nguồn thủy lợi phí của nhà nước dành cho các hợp tác xã tham gia hoạt động quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng theo quy định của Luật Thủy lợi; nguồn hỗ trợ cho hợp tác xã từ các chính sách hỗ trợ trồng và bảo vệ rừng, phát triển thủy sản...

- Huy động các nguồn lực từ các tổ chức quốc tế; nguồn vốn vay từ các Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ hỗ trợ nông dân, các tổ chức tín dụng; nguồn vốn của doanh nghiệp và vốn đối ứng của các hợp tác xã.

3. Việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 461/QĐ-TTg được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Trường hợp kinh phí được lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu, Chương trình, dự án khác có hướng dẫn riêng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản này và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có), như Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của Hợp tác xã, thành lập mới Hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của Hợp tác xã theo Chương hình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020...

Bộ Tài chính hướng dẫn để các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ PC;
- Vụ NSNN;
- Cục TCDN;
- Lưu: VT, HCSN (100b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 7602/BTC-HCSN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/06/2018
Ngày hiệu lực 26/06/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 7602/BTC-HCSN năm 2018 hướng dẫn thực hiện Quyết định 461/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang