Công văn 6462/VPCP-QHĐP năm 2018 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6462/VPCP-QHĐP
V/v Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai Nghị quyết số 59/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Tại kỳ họp thứ 7:

- Báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017: giao Bộ Tài chính.

- Giám sát chuyên đ“Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”: giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, rà soát, chuẩn bị thông tin, tài liệu, báo cáo khi có yêu cầu tiến hành giám sát của Quốc hội về nội dung này.

2. Tại kỳ họp thứ 8:

- Báo cáo của Chính phủ về công tác năm 2019: giao Văn phòng Chính phủ.

- Báo cáo của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Báo cáo của Chính phủ về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; về công tác phòng, chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: giao Thanh tra Chính phủ.

- Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; công tác thi hành án: giao Bộ Tư pháp.

- Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chng tội phạm và vi phạm pháp luật: giao Bộ Công an.

- Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới: giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”: giao Bộ Công an tổng hợp, rà soát, chuẩn bị thông tin, tài liệu, báo cáo khi có yêu cầu tiến hành giám sát của Quốc hội về nội dung này.

3. Giao Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội; báo cáo, cung cấp những nội dung có liên quan; thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- Văn phòng Quốc hội (Vụ PVHĐGS);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg và các PTTg, các Cục, Vụ: KSTT, CN, ĐMDN, KGVX, K
TTH, NC, NN, PL, QHQT, TCCV, TH, TKBT, V.I, TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHĐP (2b).
NQ

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 6462/VPCP-QHĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/07/2018
Ngày hiệu lực 09/07/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 6462/VPCP-QHĐP năm 2018 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang