Công văn 5769/VPCP-CN năm 2018 về báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5769/VPCP-CN
V/v báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 2885/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 07 tháng 5 năm 2018) về báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chuẩn bị hồ sơ và tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (Dự án) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản: Số 8236/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 05 tháng 10 năm 2016 và số 2885/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 07 tháng 5 năm 2018, đồng thời căn cứ ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá tác động môi trường của Dự án để hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện việc thẩm định lại nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Dự án. Trên cơ sở kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Dự án, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án (sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến thẩm định), Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, hoàn thiện nội dung báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Quốc phòng, Tài chính, Công Thương;
- Cục Hàng hải Việt Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, NC, QHQT, PL, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 5769/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/06/2018
Ngày hiệu lực 18/06/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 5769/VPCP-CN năm 2018 về báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang