Công văn 5729/BGTVT-KHCN năm 2018 công bố lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...
Nội dung văn bản tiếp tục được cập nhật! #21


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5729/BGTVT-KHCN
V/v công bố lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo Quyết đnh của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 27/3/2017, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, trong đó có giao Cơ quan nhà nước có thm quyền các dự án BOT có trách nhiệm trin khai thực hiện đng bộ hệ thng thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tự động điện tử không dừng đúng lộ trình quy định, đảm bảo yêu cầu về kết nối liên thông giữa các hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng. Đ đảm bảo kết nối liên thông và triển khai đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 1084/BGTVT-ĐTCT ngày 30/01/2018 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và nhà đầu tư các dự án BOT đường bộ triển khai lắp đặt hệ thống thu giá tự động không dừng trên toàn quốc theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/2/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 3774/BGTVT-KHCN ngày 12/4/2018 trình Thủ tướng Chính phủ về tiến độ triển khai và lộ trình thực hiện hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng. Ngày 04/5/2018, tại Thông báo số 64/TB-VPCP , Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận lộ trình đề xuất của Bộ GTVT và giao Bộ GTVT rà soát, công bố lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Căn cứ theo Điều 22 Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, lộ trình cụ thể thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. Trên cơ s đó, ngày 31/5/2018 Bộ GTVT đã có Quyết định số 1118/QĐ-BGTVT ban hành lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với các dự án đầu tư xây dựng đường bộ do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đề nghị y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành lộ trình theo thẩm quyền.

Bộ Giao thông vận tải trân trọng cám ơn và rất mong nhận được sự ủng hộ, hp tác của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Nhà đầu tư đối với việc triển khai thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

- Các SGTVT;
- Các Vụ: ĐTCT, KHĐT;
- T
ng cục ĐBVN;
- Cục QLXD&CLCTGT;
- Lưu: VT, KHCN(3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Đình Thọ

 

 

Xem nội dung dẫn chiếu
Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 5729/BGTVT-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/05/2018
Ngày hiệu lực 31/05/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 5729/BGTVT-KHCN năm 2018 công bố lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang