Công văn 510/BHXH-CSYT năm 2017 về thanh toán bảo hiểm y tế cho dịch vụ kỹ thuật y tế chuyển sang cơ sở khám, chữa bệnh khác để thực hiện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 510/BHXH-CSYT
V/v thanh toán BHYT cho một số DVKT y tế chuyển sang cơ sở KCB khác để thực hiện

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định BHYT va Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam
(Sau đây gọi chung là BHXH tỉnh)

 

Ngày 12/01/2017 Bộ Y tế có Công văn số 166/BYT-KH-TC về việc thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số dịch vụ kỹ thuật (DVKT) y tế chuyển sang cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) khác để thực hiện. Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh thống nhất với các bệnh viện thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 166/BYT-KH-TC nêu trên, lưu ý một snội dung sau:

1. Đề nghị bệnh viện cung cấp hợp đồng đã ký kết giữa các bệnh viện về việc gửi bệnh phẩm hoặc người bệnh sang bệnh viện khác thực hiện một sDVKT (xét nghiệm, X quang) mà không cần làm thủ tục chuyển tuyến kèm theo danh sách cụ thể các DVKT để bổ sung phụ lục hợp đồng về việc thanh toán theo chế độ BHYT đối với các DVKT này.

2. Chỉ gửi bệnh phẩm hoặc người bệnh sang bệnh viện khác để thực hiện DVKT trong trường hợp DVKT đó cần thiết cho chẩn đoán và điều trị bệnh phù hợp với khả năng điều trị và phạm vi hoạt động chuyên môn của bệnh viện nơi chuyển đi nhưng bệnh viện chưa triển khai thực hiện được.

3. Kết quả thực hiện DVKT phải được lưu trong hồ sơ, bệnh án của người bệnh, chi phí DVKT này được tổng hợp thanh toán tại bệnh viện nơi gửi đi (không thanh toán thêm tiền khám bệnh). Bệnh viện gửi danh mục các DVKT gửi đi thực hiện tại các bệnh viện khác lên cổng tiếp nhận của hệ thống giám định BHYT, mã của các DVKT này được ghi như sau: sau mã DVKT tương đương ghi bổ sung K và 05 ký tự mã cơ sở KCB của bệnh viện thực hiện DVKT, ví dụ DVKT A có mã là XX.YYYY.ZZZZ được thực hiện tại bệnh viện có mã cơ sở KCB là 01002, khi đó DVKT A sẽ được ghi mã là XX.YYYY.ZZZZ.K01002.

4. Hằng tháng, đề nghị bệnh viện có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan BHXH danh sách người bệnh BHYT được chuyển đi hoặc chuyển bnh phẩm đi để thực hiện DVKT tại bệnh viện khác (ghi cụ thể họ và tên, số thẻ BHYT, ngày thực hiện DVKT, tên bệnh viện thực hiện DVKT) có ký xác nhận và đóng dấu của bệnh viện nơi chuyển đi và bệnh viện nơi thực hiện DVKT (gửi cùng báo cáo hằng tháng theo biểu mẫu C79a-HD, C80a-HD được ban hành kèm theo Thông tư s178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính hưng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam; biểu mẫu số 21/BHYT ban hành kèm theo Quyết định 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành qui định về tổ chức thực hiện BHYT trong KCB).

Yêu cầu BHXH các tỉnh tổ chức giám định chặt chẽ, đm bảo thanh toán đúng quy định, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam để có hướng chỉ đạo, giải quyết (gửi kèm bản phô tô Công văn số 166/BYT-KH-TC ngày 12/01/2017 của Bộ Y tế)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Tng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: TCKT, TTKT, DVT, KTNB, TT;
- Lưu: VT, CSYT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ
TỔNG
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 510/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/02/2017
Ngày hiệu lực 22/02/2017
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 510/BHXH-CSYT năm 2017 về thanh toán bảo hiểm y tế cho dịch vụ kỹ thuật y tế chuyển sang cơ sở khám, chữa bệnh khác để thực hiện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang