Công văn 4343/VPCP-KGVX năm 2018 về kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng do Văn phòng Chính phủ ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4343/VPCP-KGVX
V/v kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về việc kiện toàn, củng c hệ thng thư viện công cộng trong cả nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyn Xuân Phúc yêu cầu:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống thư viện công cộng hiện nay trên tất cả các mặt hoạt động, đề xuất cụ thể việc kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng theo tinh thần và yêu cầu của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2018.

2. Các địa phương trong cả nước chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xây dựng chủ trương, kế hoạch kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng của địa phương mình.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ Nội vụ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: TCCV, QHĐP, PL;
- Lưu:
VT, KGVX(3), PMC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 4343/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/05/2018
Ngày hiệu lực 11/05/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 4343/VPCP-KGVX năm 2018 về kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng do Văn phòng Chính phủ ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang