Công văn 4230/TCHQ-CNTT năm 2018 về triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4230/TCHQ-CNTT
V/v triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đà Nng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, TP.HChí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Cần Thơ, Long An.

Tiếp theo công văn số 3732/TCHQ-CNTT ngày 26/6/2018 về việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi thuộc các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nng, TP.H Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị.

Trên cơ sở thống nhất kế hoạch triển khai giữa các giữa các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, Tổng cục Hải quan thông báo việc tiếp tục triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia như sau:

1. Thời điểm triển khai: Từ 9h00 ngày 25/7/2018.

2. Phạm vi và địa điểm triển khai:

+ Triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển, cng dầu khí ngoài khơi thuộc các tỉnh, thành phố Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bình Thuận.

+ Riêng tại các cảng thuộc Thành phố Cần Thơ: Hãng tàu, đại lý hãng tàu thực hiện khai báo hồ sơ điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia để các cơ quan hải quan, cảng vụ hàng hải, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch động vật, kiểm dịch y tế thực hiện giải quyết thủ tục điện tử. Do tại cảng Cần Thơ, cơ quan công an quản lý thủ tục đối với hành khách, thuyền viên và chưa kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia, vì vậy yêu cầu hãng tàu, đại lý hãng tàu thực hiện khai báo hồ sơ giấy với công an cửa khẩu.

+ Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng thủy nội địa thuộc tỉnh Long An (danh sách cảng thủy nội địa theo phụ lục 2 đính kèm).

Toàn bộ hãng tàu, đại lý hãng tàu, giao nhận sẽ thực hiện khai báo các thủ tục liên quan đến tàu thuyền (danh sách các thủ tục triển khai theo phụ lục l đính kèm) bao gồm cả bản lược khai hàng hóa điện tử (emanifest) thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn. Khi khai báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên, doanh nghiệp phải sử dụng chữ ký số (Riêng đối với các thủ tục hành chính cho các thủ tục tàu vào rời, tàu hoạt động tuyến nội địa, thời gian đầu triển khai từ 25/7/2018 - 25/8/2018, Cổng thông tin một cửa quốc gia cho phép doanh nghiệp lựa chọn sử dụng chữ ký stại tt cả các địa điểm thông báo triển khai. Sau thời gian nêu trên sẽ bắt buộc sử dụng chữ ký số đối với các thủ tục này).

3. Tổ chc thực hiện

3.1. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Ngh An, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Cần Thơ, Long An.

- Thông báo kế hoạch nêu trên tới các hãng tàu, đại lý hãng tàu về kế hoạch triển khai nêu trên. Yêu cầu các hãng tàu, đại lý hãng tàu đăng ký/cập nhật tài khoản, chuẩn bị chữ ký số để khai báo thông tin đến Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn (doanh nghiệp tải hướng dẫn đăng ký tài khoản, đăng ký chữ ký số và hướng dẫn sử dụng hệ thống trên Cổng thông tin một cửa quốc gia).

- Thông báo cho các đơn vị hải quan liên quan do Cục phụ trách về kế hoạch triển khai nêu trên thực hiện tiếp nhận thông tin khai báo thủ tục cho tàu thuyền qua Cng thông tin một cửa quốc gia (cán bộ hải quan sử dụng Hệ thống tiếp nhận bản khai hàng hóa điện tử E-Manifest). Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nưc tại cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi để thực hiện Cơ chế một một cửa quốc gia.

- Rà soát yêu cầu cấp tài khoản và chủ động cấp tài khoản sử dụng hệ thống E-Manifest cho các cán bộ hải quan. Địa chỉ hệ thống Emanifest: http://10.224.128.170:8081/sites/emanifest/ListInternalUser.aspx.

3.2. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

- Phối hợp thông báo tới các hãng tàu, đại lý hãng tàu có hoạt động tại các cảng thuộc các tỉnh, thành phố Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bình Thuận, Long An về kế hoạch triển khai nêu trên.

- Thông báo cho các đơn vị hải quan liên quan do Cục phụ trách về kế hoạch triển khai nêu trên để chủ động phối hợp trong công tác nghiệp vụ.

Tổng cục Hải quan hỗ trợ doanh nghiệp, cán bộ hải quan, cán bộ các cơ quan nhà nước tại đưng dây nóng ((024) 37.824 754, (024) 37.824.755, (024) 37.824.756, (024) 37.824.757, (024) 32.242.182, (024) 32.242.183, (024) 32.242.184) và thư điện tử: bophanhotrotchq@customs.gov.vn.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ với đầu mối: đ/c Vũ Thế Hoàng - Cục CNTT&TK HQ, SĐT: 098.6666.987, Email: Hoangvt@customs.gov.vn.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL, Cục QLRR, Cục ĐTCBL (để ph/h);
- Lưu: VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Công Bình

 

PHỤ LỤC I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA
(Kèm theo công văn số 4230/TCHQ-CNTT ngày 19/7/2018 của Tổng cục Hải quan)

1. Thủ tục tàu biển nhập cảnh tại cảng biển.

2. Thủ tục tàu biển xuất cảnh tại cảng biển.

3. Thủ tục tàu biển quá cảnh tại cảng biển.

4. Tàu biển hoạt động tuyến nội địa vào cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó vào cảng biển khác của Việt Nam mà không chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc không có hành khách, thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài.

5. Thủ tục đối với tàu biển hoạt động tuyến nội địa rời cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó rời cảng biển khác của Việt Nam.

6. Thủ tục tàu biển nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam.

7. Thủ tục tàu biển xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi.

8. Thủ tục tàu biển vào cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam.

9. Thủ tục tàu biển rời cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam.

10. Tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài vào cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó vào cảng biển khác của Việt Nam.

11. Tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài rời cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó rời cảng biển khác của Việt Nam có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài.

12. Thủ tục tàu biển Việt Nam và nước ngoài nhập cảnh tại cảng thủy nội địa.

13. Thủ tục tàu biển Việt Nam và nước ngoài xuất cảnh tại cảng thủy nội địa.

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CẢNG THỦY NỘI ĐỊA TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA
(Kèm theo công văn số 4230/TCHQ-CNTT ngày 19/7/2018 của Tng cục Hải quan)

TT

Tên cảng

Vị trí

Cơ quan quản lý

1

Cảng Thiên Lộc Thành

Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

2

Cảng An Long

Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

3

Cảng Hoàng Tuấn

Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

4

Cảng Cẩm Nguyên

Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

5

Cảng MT Gas

Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc thuận Đạo, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

6

Cảng Thành Tài

Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

7

Cảng Phương Quân

Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

8

Cảng Bourbon

Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 4230/TCHQ-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/07/2018
Ngày hiệu lực 19/07/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 4230/TCHQ-CNTT năm 2018 về triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang