Công văn 4014/VPCP-CN năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch phát triển Cảng biển Sóc Trăng và Bến cảng Trần Đề do Văn phòng Chính phủ ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4014/VPCP-CN
V/v điều chỉnh quy hoạch phát triển Cảng biển Sóc Trăng và Bến cảng Trần Đề

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 3031/BGTVT-KHĐT ngày 26 tháng 3 năm 2018) và ý kiến của các Bộ: Quốc phòng (Công văn số 3724/BQP-TM ngày 12 tháng 4 năm 2018), Công Thương (Công văn số 2831/BCT-KH ngày 11 tháng 4 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 2433/BKHĐT-KCHTĐT ngày 17 tháng 4 năm 2018), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 1948/BTNMT-KHTC ngày 17 tháng 4 năm 2018) và Xây dựng (Công văn số 840/BXD-QHKT ngày 17 tháng 4 năm 2018) về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển Cảng bin Sóc Trăng và Bến cảng Trần Đề, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập, thẩm định điều chỉnh quy hoạch phát triển Cảng biển Sóc Trăng và Bến cảng Trần Đề; trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, NC, TH, TKBT;
- Lưu: VT,CN(2b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 4014/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/05/2018
Ngày hiệu lực 03/05/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 4014/VPCP-CN năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch phát triển Cảng biển Sóc Trăng và Bến cảng Trần Đề do Văn phòng Chính phủ ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang