Công văn 2480/LĐTBXH-KHTC về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018 và xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2480/LĐTBXH-KHTC
V/v đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018 và xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Chủ đầu tư các dự án do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Công văn số 4028/BKHĐT-TH ngày 24/6/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các Chủ đầu tư quyết toán niên độ ngân sách năm 2018; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 như sau:

1. Quyết toán niên độ ngân sách năm 2017:

Theo quy định, các dự án phải quyết toán niên độ ngân sách hàng năm gửi về Bộ trước ngày 01/5 năm sau năm kế hoạch. Tuy nhiên, đến nay còn nhiều dự án chưa thực hiện việc quyết toán niên độ ngân sách năm 2017. Vì vậy, Bộ yêu cầu các Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện và gửi về Bộ trước ngày 30/6/2018 để kịp thời tổng hợp, báo cáo các cơ quan có liên quan theo quy định. Đồng thời, rà soát, kiểm tra việc cập nhật thông tin dự án trên Hệ thống theo dõi thông tin trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đảm bảo đầy đủ thông tin, số liệu theo quy định. Chủ đầu tư nào không cập nhật đầy đủ số liệu trên Hệ thống sẽ không được giao kế hoạch vốn năm 2019.

2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019:

- Đánh giá tình hình thực hiện vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2018. Trong đó, yêu cầu báo cáo chi tiết khối lượng thực hiện, thanh toán vốn của dự án (bao gồm cả tạm ứng), dự kiến khối lượng thực hiện và thanh toán cả năm 2018 của dự án; thuyết minh những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án và biện pháp khắc phục trong thời gian tới nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 theo các văn bản chỉ đạo của Bộ.

- Căn cứ vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được thông báo, Chủ đầu tư dự kiến nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 và năm 2020 (chi tiết theo từng gói thầu và nội dung công việc) theo biểu mẫu đính kèm.

Đề nghị Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên và gửi báo cáo về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 15/7/2018 để kịp tổng hợp xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ;
- Lưu: Vụ KHTC, VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Chủ đầu tư

PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUN NSTW NĂM 2018 VÀ DKIẾN KHOẠCH NĂM 2019, 2020
(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 2480/LĐTBXH-KHTC ngày  22 tháng 6 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Đơn vị: Triệu đồng

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Thời gian KC- HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2015

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã giao

Kế hoạch năm 2016

Giải ngân kế hoạch 2016 thực tế

Kế hoạch năm 2016 được phép kéo dài sang năm 2017

Giải ngân Kế hoạch năm 2016 được phép kéo dài sang năm 2017

Kế hoạch năm 2017

Giải ngân thc tế kế hoạch năm 2017

Kế hoạch năm 2017 được phép kéo dài sang năm 2018

Ước giải ngân Kế hoạch năm 2017 được phép kéo dài sang năm 2018

Kế hoạch năm 2018

Khối lượng thực hiện 6 tháng đầu năm 2018

Tổng giá trgiải ngân 6 tháng đầu năm 2018

Ước giải ngân năm 2018

Svốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016- 2020 còn lại

KH 2019

KH 2020

Ghi chú

Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất ccác nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó :

Tổng số (tất cả các nguồn vn)

Trong đó: NSTW

Tạm ứng

Thanh toán KLHT

Trong năm 2018

Lũy kể từ khởi công đến hết năm 2018

TNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 2480/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/06/2018
Ngày hiệu lực 22/06/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 2480/LĐTBXH-KHTC về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018 và xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang