Công văn 2305/BTTTT-CVT năm 2018 về đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...
Nội dung văn bản tiếp tục được cập nhật! #21


B THÔNG TIN VÀ
TRUYN TNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2305/BTTTT-CVT
V/v đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi:

Các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm qun lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Căn cNghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sn phm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục sản phm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện kiểm tra nhà nước về cht lượng hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành ca Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:

1. Trước ngày 01 tháng 08 năm 2018: Khi làm thủ tục thông quan doanh nghiệp xut trình Giấy chứng nhận hợp quy (đi vi sản phẩm, hàng hóa thuộc Phụ lục I của Thông tư s04/2018/TT-BTTTT), Bàn tiếp nhận công bhợp quy (đối vi sản phẩm, hàng hóa thuộc Phụ lục II của Thông tư số 04/2018/TT- BTTTT).

Trường hợp sn phẩm, hàng hóa chưa có giy t nêu trên thì doanh nghiệp phải có văn bản cam kết gửi đến quan Hải quan Cục Vin thông - Bộ Thông tin và Truyn thông vviệc hoàn thành thủ tục chng nhận hợp quy/công bhợp quy trong thời hn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan.

2. Từ ngày 01 tháng 08 năm 2018: Các doanh nghiệp nhập khu sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc qun lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông phải xut trình Đăng ký kiểm tra cht lượng có xác nhận của cơ quan kim tra chuyên ngành (Cc Vin thông) khi làm thtục thông quan hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ.

- V hsơ đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa: Các doanh nghip nhập khẩu chun bhồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 2a Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP (được bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP).

- Đa điểm tiếp nhận đăng ký kim tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Cục Viễn thông, Bộ Thông tin Truyền thông.

+ Tại Hà Nội: Trung tâm Kim định và Chứng nhận 1, Cục Viễn thông, Tầng 15, tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, quận Cu Giấy.

Điện thoại liên h: 024.37820992

+ Tại Đà Nng: Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3, Cục Vin thông, s42 Trần Quốc Ton, phường Hi Châu 1, qun Hi Châu.

Điện thoại liên hệ: 0236.3897889

+ Tại Thành phố H Chí Minh: Trung tâm Kiểm định và Chng nhận 2, Cục Viễn thông, số 60 Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình.

Điện thoại liên h: 028.39919066

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phan Tâm;
- Trung tâm thông tin (để t/b);
- Vụ KHCN (để t/b);
- Cục Viễn thông (để t/b);
- Lưu: VT, CVT (100)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Tâm

 

 

 

Xem nội dung dẫn chiếu
Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 2305/BTTTT-CVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/07/2018
Ngày hiệu lực 17/07/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 2305/BTTTT-CVT năm 2018 về đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang