Công văn 2258/BHXH-CSYT về chỉ số giá nhóm thuốc, dịch vụ y tế và trần đa tuyến đến năm 2018 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2258/BHXH-CSYT
V/v chỉ số giá nhóm thuốc, dịch vụ y tế và trần đa tuyến đến năm 2018

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

(sau đây gọi chung là BHXH tỉnh)

Căn cứ Công văn số 500/TCTK-TKG ngày 18/5/2018 của Tổng cục Thống kê về chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế năm 2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo chỉ số giá nhóm thuốc, dịch vụ y tế và hướng dẫn cách tính tổng mức thanh toán đa tuyến đến (trần đa tuyến đến) năm 2018 như sau:

1. Chỉ số giá nhóm thuốc, dịch vụ y tế áp dụng cho năm 2018:

- Chỉ số giá (hệ số k) nhóm thuốc là 1,0083. Hệ số k nhóm thuốc áp dụng cho chi phí thuốc, hóa chất, dịch truyền.

- Hệ số k nhóm dịch vụ y tế tạm thời áp dụng bằng chỉ số đã thực hiện năm 2017 là 1,0353. Hệ số k nhóm dịch vụ y tế áp dụng cho chi phí của các dịch vụ y tế còn lại không bao gồm chi phí vận chuyển, chi phí máu.

- Chỉ số giá chung nhóm thuốc và dịch vụ y tế tạm thời áp dụng là 1,0218 (bằng bình quân hai hệ số nhóm thuốc và nhóm dịch vụ y tế).

2. Xác định trần đa tuyến đến năm 2018

- Cách tính trần đa tuyến đến tại các cơ sở y tế thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Tài chính và hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 1673/BHXH-CSYT ngày 08/5/2015, Công văn s 672/BHXH-CSYT ngày 01/3/2018, Công văn 1094/BHXH-CSYT ngày 30/3/2018.

- Đối với các đơn vị áp dụng giá dịch vụ y tế có lương trong năm 2017 chưa đủ 12 tháng: chi phí bình quân năm 2017 làm cơ sở tính trần đa tuyến đến năm 2018 được quy đổi đủ 12 tháng theo giá dịch vụ y tế có lương quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC (Thông tư số 37) ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế - Tài chính.

- Trường hợp chi phí phát sinh do ứng dụng dịch vụ y tế mới, thuốc mới hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ sở y tế theo quyết định của cấp có thẩm quyền, BHXH tỉnh thực hiện thẩm định thanh toán ngoài trần đa tuyến đến theo hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 1094/BHXH-CSYT .

Đề nghị BHXH các tỉnh tổ chức thực hiện theo hướng dẫn tạm thời tại Công văn này. Khi có ý kiến của Bộ Y tế; Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam sẽ thông báo điều chỉnh (nếu có). Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- CT HĐQL BHXH VN (để b/c);
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: TCKT, DVT, TTKT, KTNB, GĐB,
GĐN;
- Lưu: VT, CSYT (3 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Sơn

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 2258/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/06/2018
Ngày hiệu lực 19/06/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 2258/BHXH-CSYT về chỉ số giá nhóm thuốc, dịch vụ y tế và trần đa tuyến đến năm 2018 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang