Công văn 1702/UBND-TM năm 2013 thực hiện Nghị định 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở năm 2013 do tỉnh Thái Bình ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1702/UBND-TM
V/v thực hiện Nghị định số 66/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở năm 2013

Thái Bình, ngày 11 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Các đơn vị dự toán cấp I;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

 

Thực hiện Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Trong khi chờ Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, ngành thực hiện một số nội dung như sau:

1. Các sở, ban, ngành, các đơn vị dự toán cấp I và các đơn vị dự toán thụ hưởng ngân sách cấp tỉnh chủ động sử dụng dự toán chi ngân sách năm 2013 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 13/12/2012, nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2012 còn dư chuyển sang năm 2013 để chi trả kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng được thụ hưởng theo quy định tại Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động sử dụng dự toán chi ngân sách năm 2013, nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 từ 50% tăng thu ngân sách năm 2012 và các nguồn khác theo quy định, nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2012 còn dư chuyển sang năm 2013 để chi trả cho các đối tượng được thụ hưởng. Trường hợp địa phương có khó khăn về cân đối ngân sách do nguồn thu chưa được tập trung kịp thời, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố báo cáo Sở Tài chính để xem xét tăng tiến độ cấp bổ sung cân đối ngân sách theo dự toán đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đầu năm.

3. Các đơn vị gửi báo cáo kịp thời theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về Sở Tài chính để thẩm định xác định nhu cầu kinh phí tăng thêm khi thực hiện mức lương cơ sở mới làm căn cứ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính.

Nhận công văn này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Lưu VT, TM, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 1702/UBND-TM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/07/2013
Ngày hiệu lực 11/07/2013
Số công báo Chưa rõ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 1702/UBND-TM năm 2013 thực hiện Nghị định 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở năm 2013 do tỉnh Thái Bình ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang