Công văn 1367/BYT-KH-TC thực hiện giá dịch vụ, khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm cả chi phí tiền lương của một số tỉnh/thành phố vào tháng 3 năm 2017 do Bộ Y tế ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...
Nội dung văn bản tiếp tục được cập nhật! #21


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1367/BYT-KH-TC
V/v thực hiện giá dịch vụ KB, CB bảo hiểm y tế bao gồm cả chi phí tiền lương của một số tỉnh/TP vào tháng 3.2017.

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương;
- Sở Y tế các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương.
(theo danh sách đính kèm)

 

Liên Bộ Y tế - Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc (sau đây gọi tắt là Thông tư 37). Hiện nay, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc đã thực hiện xong mức giá bước 1 (gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù) từ 01/3/2016. Trong tháng 8/2016, tháng 10/2016 và tháng 12/2016 đã thực hiện mức giá bước 2 (có tiền lương) tại 36/63 tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 3552/BTC-QLG ngày 17/3/2017, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 1564/NHNN-DBTK ngày 14/3/2017, của Tổng cục Thống kê tại công văn số 177/TCTK-TKG ngày 13/3/2017, diễn biến tình hình giá cả thị trường và dự báo CPI của Tổng cục Thống kê tháng 3/2017; Bộ Y tế thông báo thời điểm thực hiện bước 2 giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT bao gồm cả tiền lương quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 37 cho một số tỉnh, thành phố, cụ thể như sau:

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (cả trung ương và địa phương) trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố (có danh sách kèm theo) thực hiện mức giá bao gồm cả chi phí tiền lương theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 37 từ ngày 21/3/2017. Trường hợp các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa hoàn thành việc cập nhật mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT bao gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và chi phí tiền lương vào phần mềm thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT đến ngày 21/3/2017: sẽ thực hiện sau khi đã hoàn thành việc cập nhật (không thực hiện hồi tố từ ngày 21/3/2017 đến thời điểm cập nhật giá có tiền lương của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

2. Các đơn vị, địa phương còn lại (trừ 49 tỉnh, thành phố đã được điều chỉnh từ tháng 8/2016, tháng 10/2016, tháng 12/2016, 13 tỉnh, thành phố được điều chỉnh đợt này và các đơn vị quy định tại khoản 3 Điều 5 của Thông tư số 37) tiếp tục thực hiện mức giá gồm chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù quy định tại khoản 1 Điều 5 của Thông tư 37 cho đến khi Bộ Y tế có văn bản thông báo thời điểm thực hiện cụ thể đối với các đơn vị, địa phương. Do vậy, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố 04 tỉnh, thành phố nêu trên thực hiện một số nội dung sau:

a) Thông báo và chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, thành phố thực hiện mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT bao gồm cả chi phí tiền lương theo đúng hướng dẫn của liên Bộ Y tế - Tài chính tại Thông tư 37 nêu trên và các văn bản liên quan.

b) Tiếp tục truyền thông về lợi ích của việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh/thành phố thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế gắn với điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo các văn bản của Bộ Y tế: Công văn số 3893/BYT-KH-TC ngày 24/6/2016 về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 37/TTLT-BYT-BTC, công văn số 9913/BYT-KH-TC ngày 16/12/2015 về việc chuẩn bị triển khai Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

c) Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn có trách nhiệm:

- Niêm yết công khai, thông báo rộng rãi việc áp dụng giá mới theo các văn bản Bộ Y tế đã hướng dẫn; đẩy mạnh việc tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu và đồng thuận; chịu trách nhiệm giải quyết, xin ý kiến các cơ quan quản lý trong trường hợp vượt thẩm quyền để giải quyết kịp thời các phát sinh trong quá trình thực hiện (nếu có);

- Phải thông báo ngay cho cơ quan bảo hiểm xã hội thời điểm thực hiện để phối hợp triển khai.

- Đối với người bệnh đang có đợt điều trị ngoại trú hoặc nội trú, bắt đầu trước và kết thúc sau ngày thực hiện mức giá mới này: áp dụng mức giá hiện đang thực hiện cho đến khi người bệnh ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị.

d) Đối với các tỉnh chưa thành lập Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo, đề nghị Sở Y tế khẩn trương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, bố trí ngân sách, huy động kinh phí, sử dụng một phần kết dư quỹ khám, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về BHYT (nếu có) để có nguồn hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám chữa bệnh cho người nghèo, Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 33/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 18/10/2013 của liên Bộ Tài chính - Y tế hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

e) Đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, thành phố trích một phần chênh lệch thu lớn hơn chi vào Quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. Xây dựng, bổ sung Quy chế hỗ trợ của Quỹ trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để hỗ trợ trong trường hợp người bệnh có chi phí điều trị lớn và không có khả năng chi trả.

g) Để giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh trong trường hợp thiên tai, thảm họa: đề nghị Sở Y tế báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định để thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh trong các trường hợp thiên tai, thảm họa theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 20 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

Bộ Y tế thông báo để các đơn vị, địa phương biết và triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Vương Đình Huệ (để b/c);
- PTT Vũ Đức Đam (để b/c);
- BT Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- NHNN Việt Nam;
- Bộ KH-ĐT, Tổng cục Thống kê;
- BHXH Việt Nam; BHXH 13 tỉnh/TP;
- UBND của 13 tỉnh/TP;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế;
- Vụ HCSN, Cục Quản lý Giá - BTC;
- Lưu: VT, KH-TC(4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

DANH SÁCH

CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ THỰC HIỆN MỨC GIÁ BAO GỒM CẢ CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG TỪ NGÀY 21/3/2017
(Kèm theo công văn số 1367/BYT-KH-TC ngày 21/3/2017 của Bộ Y tế)

STT

ĐỊA PHƯƠNG

1

Phú Thọ

2

Bình Định

3

Hải Phòng

4

Hưng Yên

5

Vĩnh Phúc

6

Ninh Thuận

7

Khánh Hoà

8

Ninh Bình

9

Bà Rịa Vũng Tàu

10

Cần Thơ

11

Bình Phước

12

Đồng Nai

13

Tây Ninh

 

Xem nội dung dẫn chiếu
Xem nội dung dẫn chiếu
Xem nội dung dẫn chiếu
Xem nội dung dẫn chiếu
Xem nội dung dẫn chiếu
Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 1367/BYT-KH-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/03/2017
Ngày hiệu lực 21/03/2017
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 1367/BYT-KH-TC thực hiện giá dịch vụ, khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm cả chi phí tiền lương của một số tỉnh/thành phố vào tháng 3 năm 2017 do Bộ Y tế ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang