Công văn 1037/TCLN-KHTC năm 2018 về xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019 do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1037/TCLN-KHTC
V/v xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Chỉ thị số 4527/CT-BNN-KH ngày 14/6/2018 của BNông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, để tổng hp kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019, Tổng cục Lâm nghiệp đnghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố:

1. Tổng hp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bn vững năm 2018 (trong đó báo cáo tình hình phân bổ vốn sự nghiệp kinh tế bố trí năm 2017 chuyển sang theo Quyết định số 2000/QĐ-BTC ngày 05/10/2017).

2. Lập kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019 theo quy định tại Thông tư số 21/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn hướng dn thực hiện Quyết đnh số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.

Đối với các tỉnh chưa xây dng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2018-2020, đề nghị hoàn thiện gửi Tổng cục Lâm nghiệp tng hợp.

Báo cáo của các địa phương đề nghị gửi về Tổng cục Lâm nghiệp trước ngày 15/7/2018 theo địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 0243.7349.657 Email: vandienvfu@gmail.com.

Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ
báo cáo);
- TT, TTr Hà Công Tuấn (để b
áo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, KHTC.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Trị

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 1037/TCLN-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/06/2018
Ngày hiệu lực 28/06/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 1037/TCLN-KHTC năm 2018 về xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019 do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang